Vy över Hanssons Transport

Buller

- och ljud som stör

Fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Ur psykologisk synvinkel är ljud en sinnesupplevelse. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som människor känner sig störda av och helst vill slippa. Det är individuellt hur stor ljudbelastning olika människor tål utan att skada hörseln och det vet man inte i förväg. Barn är generellt känsligare än vuxna.

Störande buller kan komma från vägtrafik, tåg, flyg, fläktar, industrier, grannar som låter eller hög musik. Socialstyrelsen har utarbetat riktvärden och rekommendationer för vägledning för bedömning av olägenheter av buller.

Buller i bostaden

Bullerstörning i bostaden är oftast fastighetsägarens ansvar. Om ljudet inte kommer från den egna fastigheten eller om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder eller planerar att vidta åtgärder kan Bygg & Miljö kontaktas.

Trafikbuller

Den dominerande bullerkällan är trafiken. Buller från vägtrafik, men även i vissa fall tåg- och till och med båttrafik, orsakar höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Därför är det viktigt att ta reda på var störningarna kommer från.

Vägtrafikbuller beror på ett antal faktorer. De viktigaste är antalet fordon och typ av fordon, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggningar. Tunga fordon bullrar mer än lätta.

Tågbuller upplevs ofta som mindre störande än vägtrafikbuller. Däremot upplevs oftast maximalbullret från järnväg nattetid som störande när det orsakar väckning ur nattsömnen. Vibrationer från järnväg förstärker ofta effekten av järnvägsbuller.

Industribuller

Buller från industrier kan komma från flera olika källor, exempelvis processer, transporter till och från verksamheten och liknande. 

Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd och riktvärden (SNV 1978:5) för bedömning av buller från industrier. Riktlinjerna innebär att bullernivåerna från industrier ska vara lägre under kvällar, nätter och helger för att minska störningsrisken.

Anmäl buller

Den som känner sig störd av buller bör i första hand kontakta personen eller verksamheten som orsakar bullret. Om det inte hjälper kan Bygg & Miljö eller Länsstyrelsen kontaktas. Där görs en bedömning om klagomålet är berättigat och om åtgärder eventuellt kan krävas för att minska bullret. 

En anmälan till Bygg & Miljö kan göras per telefon, per brev, via e-post eller via vårt formulär. Du kan alltid välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn. Om du e-postar din amälan, så kom ihåg att avsändaren automatiskt står med och din e-postadress blir därför inte anonym.

I anmälan bör du uppge:

  • Vilken fastighet eller adress det handlar om
  • Vem och vad som orsakar bullret samt en detaljrik beskrivning
  • Dina kontaktuppgifter om du vill ha svar från oss

Kontaktinformation