Förorening

Förorenad mark

- risk för människors hälsa eller miljön

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om föroreningar påträffas ska tillsynsmyndigheten alltid underrättas. Bygg & Miljö har tillsyn över de flesta förorenade områdena inom Ockelbo kommun. Tillsynen omfattar bland annat handläggning av anmälningar om efterbehandling, utredning av ansvar, riskbedömningar, granskning av markundersökningar och analysresultat samt inspektioner.

Anmälan om markföroreningar ska göras till Bygg & Miljö. Uppgifterna i blanketterna är vad Bygg & Miljö behöver för att kunna ta ställning i ärendet. I vissa enskilda fall kan Bygg & Miljö behöva begära in ytterligare information.

Klassning av förorenade områden – MIFO

För närvarande utför Länsstyrelserna i landet en rikstäckande inventering och klassning av förorenade områden. Inventeringen följer Naturvårdsverkets MIFO-rapport 4918 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Målet med denna inventering är att identifiera, undersöka, riskklassa samt vid behov sanera förorenade områden. Denna inventering ger en bild av hur föroreningsläget ser ut inom Gävleborgs län. Ockelbo kommun är med i detta projekt och inventerar för närvarande ett antal utvalda verksamheter inom kommunen. Mer information om detta projekt finns på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets hemsidor.

Anmäl förorenad mark

Om du upptäcker en markförorening så kan du anmäla detta till Bygg & Miljö. En anmälan kan göras per telefon, per brev, via e-post eller via vårt formulär. Du kan alltid välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn. Om du e-postar din amälan, så kom ihåg att avsändaren automatiskt står med och din e-postadress blir därför inte anonym.

I anmälan bör du uppge:

  • Vilken fastighet eller adress det handlar om
  • Vad som har förorenats och vad som kan ha orsakat markföroreningen med en detaljrik beskrivning
  • Dina kontaktuppgifter om du vill ha svar från oss

Kontaktinformation