Utsikt från Äppelbacken över sjön

Detaljplan för Äppelbacken

- överklagad till mark- och miljödomstolen

Bygg- och miljöförvaltningen inom Ockelbo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Äppelbacken. Planens syfte är att möjliggöra nybebyggelse för bostäder i Ockelbo tätort. 

Behovet av planerad mark för bostadsbebyggelse har ökat. Inom Ockelbo tätort finns idag efterfrågan på tomter i attraktiva lägen. I översiktsplanen antagen 2013-05-06 samt i det tidigare antagna bostadsförsörjningsprogrammet finns ett utpekat område nordost om Bysjön vilket synes lämpligt som ett nytt attraktivt bostadsområde.

Detaljplan för ett nytt bostadsområde Äppelbacken, nordost om Bysjön, har nu tagits fram som ett led i att främja kommunens utveckling. En satsning som har stor betydelse utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I antaget detaljplaneprogram prövades om det är möjligt att anlägga ett nytt bostadsområde i form av småhus nordost om Bysjön. Inget i det arbetet visade på att området är olämpligt för bostadsbyggande. En avgränsning har nu gjorts för området som innebär att endast mark ägd av Ockelbo kommun kommer att planläggas för bostäder samt att tillfartsväg läggs på privatägd mark. Området är ca 4.5 ha stort och ligger ca 2 km nordväst om Ockelbo centrum.

Planen möjliggör större tomter för friliggande enbostadshus. Området är en naturlig utvidgning västerut från Byvägen och skall till sin utformning upplevas som ett öppet och lättillgängligt bostadsområde som är i harmoni med sin omgivning. Tomterna redovisas ca 1800-3100 kvm stora.

Eventuella frågor besvaras av Västra Gästrikland samhällsbyggnadsförvaltning, tel 026-24 00 00.