Förslag till ny detaljplan i Jädraås

Nya möjligheter för Jädraås skola, herrgård och bryggeri

Förslaget till ny detaljplan redo för beslut

Ockelbo kommun vill sälja Jädraås skola, liksom ägarna till herrgården i Jädraås vill avyttra sin fastighet.
Inget av objekten är dock särskilt lättsålda och för att bredda de typer av verksamheter som kan bedrivas inom fastigheterna krävs en detaljplaneändring.

Bygg- och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till planändring som tas upp till beslut på nästa sammanträde i bygg- och miljönämnden den 23 februari. Detaljplanen gäller skolan, herrgården, och även Jädraås bryggeris fastighet.


Jädraås herrgård på bilden till vänster och Jädraås bryggeri till höger. Jädraås skola på den stora bilden längst upp.  

Ändringarna har varit ute på samråd hos berörda myndigheter och grannar.
Lantmäteriet hade inget att erinra. Länsstyrelsen ville se ett utökat planförfarande; bland annat med djupare studier av konsekvenserna av industriverksamhet och av de sociala aspekterna. Länsstyrelsen önskade även en utökad prövning av strandskyddet. Samtliga önskemål har uppfyllts i planbeskrivningen.

15 berörda grannar har lämnat sina synpunkter i en gemensam skrivelse. De motsätter sig möjligheten att bedriva privat vård i Jädraås herrgård, eftersom de är oroliga för att bygden påverkas negativt.
När det gäller skolan önskar de att Jädraås skola ska kunna byggas om till bostäder. Det finns dock inte med i förslaget till detaljplan eftersom förskolan har sitt kök i byggnaden.

Enligt förslaget, som ska upp till beslut i bygg- och miljönämnden 23 februari, kan Jädraås bryggeris fastighet inhysa bostäder, centrumverksamhet, handel och lätt industri.
För Jädraås skola möjliggörs centrumverksamhet, vård, skola och lätt industri och för Jädraås herrgård öppnas möjligheter till bostäder, centrumverksamhet och vård.

I den nuvarande detaljplanen används endast beteckningen A för fastigheternas användning, vilket betyder ”allmänt ändamål” enligt äldre lagstiftning.
Efter plan- och bygglagens införande 1987 krävs att markens användning är närmare angiven i detaljplanen.

av Elina Sorri
2015-02-10

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17