Kommunhuset saneras från PCB-gifter

Kommunhuset saneras från PCB-gifter

Under sommaren ska fogarna i betongen bytas ut

Kommunhuset vid torget i Ockelbo, Centrumhuset, byggdes under 60-talet då kemikalier med PCB, användes flitigt i hela landet.
I sommar ska huset befrias från miljögiftet, som finns i fogmassorna i betongväggarna och runt fönstren.
”Materialet i fogarna ska fräsas bort och bytas ut”, säger David Hedman, chef för tekniska kontoret.

Många känner igen förkortningen PCB som en av de mer kända och numera förbjudna miljögifterna.
Det står för polyklorerade bifenyler, en mängd industrikemikalier som utvecklades under 1920-talet. De hade åtråvärda egenskaper; bland annat i kondensatorer och transformatorer, men också som mjukgörare i plast och fogmassor.

Under 1950- och 1960-talet var polysulfidgummi den viktigaste råvaran i de elastiska fogmassor som tog upp rörelser i fasader av till exempel betongelement. I många av dem tillsattes PCB som mjukgörare. Centrumhuset byggdes just under den här tiden, innan förbudet mot PCB i öppna system, som exempelvis fogar, kom 1972.

Trots att all nyanvändning av PCB förbjöds 1978 har gifterna fortsatt att läcka ur byggnader och utrustning över hela Sverige. En beräkning gör gällande att 2 ton PCB faller ned över landet varje år.
Problemet uppmärksammades stort i slutet av 1990-talet och sedan dess har man försökt komma tillrätta med problemet.
Vid millennieskiftet åtog sig byggbranschen att sanera bort de PCB-haltiga material som innebar en risk för hälsa och miljö till senast 2003. Det skedde inte, och därför kom en ny förordning 2007 som ställer krav på inventering och sanering av fog- och golvmassor med en halt på över 0,05 viktprocent PCB.

I Ockelbo kommun har processen med inventering och sanering av PCB i de egna fastigheterna saktat av i omgångar på grund av personalomsättning på både bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret. Men en inventering har visat att betongelementen och fönstrens ramar på Centrumhuset är fogade med massor innehållande för höga halter av just PCB.
Monica Claesson anställdes som bygg- och miljöinspektör för cirka 1,5 år sedan och prioriterade då frågan.
”Senast 1 oktober 2015 ska saneringen vara klar”, säger Monica.
(Bilden till vänster nedan) Under våren ska upphandling av saneringsfirma ske, och själva arbetet kommer troligen att pågå under sommarsäsongen. Det går ut på i skyddsmundering fräsa ur fogarna och fylla med ny och modern fogmassa.
”Förmodligen kommer jobbet att göras från byggställningar längs fasaden”, tror David Hedman, teknisk chef.

450 000 kronor finns avsatta för saneringen i kommunstyrelsens investeringsbudget.
Även på Bysjöbacke, som ägs av Ockelbogårdar, kommer viss sanering av PCB att ske.

av Elina Sorri
2015-01-14

Källa: sanerapcb.nu.
Bilden på saneraren mitt i texten från sanerapcb.nu.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17