Landshövdingens och länsrådets uppdrag

Landshövdingen
Landshövdingen är statens och regeringens företrädare ute i länen och leder länsstyrelsens arbete.
Länsstyrelsens uppgift är att se till de mål som riksdag och regering slagit fast inom olika områden uppnås. Landshövdingen företräder också omvänt länets intressen gentemot staten.
Barbro Holmberg är landshövding i Gävleborg sedan januari 2008. Hon var tidigare statsråd vid utrikesdepartementet och dessförinnan generaldirektör vid Migrationsverket.
Hon har även följande uppdrag:
Styrelseledamot European Association of State Territorial Representatives (EASTR)
Ledamot av Riksdagens arvodesnämnd
Styrelseledamot Statens Servicecenter
Ordförande för världsarvsrådet för Hälsingegårdarna
Ordförande Korsnäs Sociala Fond
Ordförande Iggesunds Sociala Fond
Ordförande Vallviks Sociala fond
Ordförande Gästriklandsfonden
Ordförande Bergvik Ala Sociala Fond
Ordförande KUA-fonden

Landshövding i Gävleborg före henne var Christer Eirefelt (2003-2007) och dessförinnan var det Lars Eric Ericsson (1992-2002).

Länsrådet
Veronica Lauritzsen är vikarierande länsråd, det vill säga chefstjänsteman, på Länsstyrelsen Gävleborg, och därmed landshövdingens närmaste medarbetare.
Ordinarie länsråd utses inom kort av regeringen efter förslag av landshövding och länsstyrelse.
Veronica Lauritzsen har arbetat vid Länsstyrelsen Gävleborg totalt sju år varav de sista 3,5 åren som enhetschef för natur- och viltenheten.
Veronica är disputerad biolog från Universitetet i Oslo. På länsstyrelsen har hon bland annat ansvarat för viltförvaltningen, Färnebofjärdens nationalpark och naturum, artskydd samt åtgärdsprogram för hotade arter. Tidigare har hon bland annat arbetat som fish farming manager vid Fortum.

Källa: lansstyrelsen.se/gavleborg

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17