Revision av AME och hemsjukvården

Ris och ros när kommunen granskas

Dags för utvärdering av AME och hemsjukvården

Ockelbo kommun får både ris och ros i två färska granskningar som gjorts av PricewaterhouseCoopers, PwC, på uppdrag av förtroendevalda revisorer.
Det ena gäller arbetsmarknadsenheten, AME, och den andra hemsjukvården.

2011 slog en rapport fast att Ockelbo kommun måste samarbeta mer med andra aktörer för att få ut så många sysslolösa som möjligt i arbete. 2012 skrevs i Ockelbo en lokal överenskommelse mellan AME, socialtjänsten, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen som kallades ”Vägen till arbete – lokal överenskommelse”.
Nu, ett par år senare, berömmer revisionsrapporten samarbetet. Verksamheten följer politikernas vilja, målen är konkreta och mätbara och det finns tydliga riktlinjer för hur uppgiften ska utföras. Samarbetet löper bra, organisation och ansvarsområden är tydliga. Även uppföljningen och utvärderingen får beröm.

Tomas Larsson är enhetschef för arbetsmarknadsenheten.
”Vi har fler personer på AME nu än tidigare, tack vare förbättrat samarbete. Genom socialtjänstens projekt ”Från försörjningsstöd till anställning” är det exempelvis tio personer per år som får en ny möjlighet till arbete, via oss.”
Två varningsflagg hissas för framtiden. För det första att dokumentet om samarbete från 2012 bör uppdateras. För det andra att verksamheten till största delen betalas med externa medel, vilket gör den sårbar om den finansieringen av någon anledning minskar. 

Kommunens och landstingets revisorer ville också veta hur det har gått för hemsjukvården sedan ansvaret flyttades över från landstinget till kommunerna i februari 2013.
En av de stora fördelarna är att tillgängligheten blivit mycket bättre; patienterna kan få kontakt med hemsjukvårdens sjuksköterska dygnet runt, och de hjälpmedel som förskrivs för den enskilde ingår i kostnaden för vården. PwC anser också att planeringen inför förändringen var god och att personalen var delaktig när kommunerna tog vid.

Men det går fortfarande för mycket tid och energi till att diskutera ansvarsgränserna mellan exempelvis öppenvård och hemsjukvård, trots att det finns tydliga kriterier och trots att man har den så kallade gränsdragningsgruppen på länsnivå att rådfråga.
PwC noterar också att det hackar i informationsflödet; bland annat behöver dokumenten för in- och utskrivning i hemsjukvården för ofta kompletteras i efterhand. Utskrivningen från sjukhus är ytterligare ett moment som bör ses över. Ibland kallas sjuksköterskor från både hälsocentral och hemsjukvård till vårdplaneringsmöten i onödan.

För Ockelbos del lyfter rapporten fram ett problem som beskrivs som ”anmärkningsvärt” och patientosäkert: att den tid som läkare från vårdcentralen ska avsätta för hemsjukvård inte når upp till det avtal som gäller.
Britt Aspgren är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och enhetschef för hemsjukvården i Ockelbo. Hon var med under förarbetena till omorganisationen 2013 och sitter i dag i den rådgivande gränsdragningsgruppen.
Hon anser att det är viktigt att bristen på läkarmedverkan tas upp i rapporten.
”Självklart agerar vi på tjänstemannanivå för att rätta till det, men det är också bra att politikerna som begärt revisionen får information om hur det ligger till.”
När det gäller ansvarsgränser överlag borde det inte finnas någon osäkerhet, menar Britt Aspgren.
”Det finns tydliga kriterier för vilka som hör till hemsjukvården och inte. Det är respektive chefer som måste arbeta och planera tillsammans, och för det måste man avsätta tid”, säger hon.

av Elina Sorri
2015-01-30

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17