Engagemang för integration premieras

Engagemang för integration premieras

Förslag på nya riktlinjer för föreningsbidragen i Ockelbo

I år betalade Ockelbo kommun ut cirka 1,3 miljoner kronor i bidrag till de lokala föreningarna.
Till nästa ansökningsperiod väntas delvis nya riktlinjer.
Politikerna i utbildnings- och kulturnämnden vill bland annat prioritera föreningar som engagerar sig aktivt i integrationen av nyanlända.  

De förtroendevalda i utbildnings- och kulturnämnden gav i juni 2014 sin förvaltning i uppdrag att utarbeta förslag på reviderade riktlinjer för föreningsbidrag i Ockelbo kommun.
I förslaget finns några nyheter; bland annat att föreningar som engagerar sig i integrationen av nyanlända, ska prioriteras när föreningsbidragen fördelas.
Både utbildnings- och kulturnämnden, och dess bidragsutskott, ställer sig bakom förslaget.
I sin ansökan om bidrag ska föreningen beskriva sitt integrationsarbete, och i verksamhetsberättelsen ska det finnas en redogörelse för hur det gått under året.

Fler nyheter bland riktlinjerna:

-          Åldersgränsen för aktivitetsstöd höjs från 20 till 25 år, enligt Riksidrottsstyrelsens nya föreskrifter.

-          Ansökningstiderna för föreningsbidrag senareläggs några veckor, till 31 mars, för att fler föreningar ska hinna genomföra sina årsmöten innan.

-          Till bidragsansökan ska föreningarna bifoga sin policy mot alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak (gäller föreningar som bedriver ungdomsverksamhet).

-          Gränsen för bidrag som betalas ut vid två tillfällen under året höjs från 30 000 kronor till 100 000 kronor.

De nya riktlinjerna kommer, om först kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige godkänner dem, att gälla från 1 januari 2016.

av Elina Sorri
2015-11-13

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa hur föreningsbidragen fördelades i maj 2015.