Kolla upp din vattenmätare före nyår!

Kolla upp din vattenmätare före nyår!

Viktig information till storförbrukare av vatten

Den 1 januari 2016, börjar Gästrike Vattens nya taxor att gälla i Ockelbo och övriga medlemskommuner.
En av nyheterna är att den fasta avgiften i fortsättningen kommer att beräknas efter vattenmätarens kapacitet.
Gästrike Vatten uppmanar nu alla kunder, men i synnerhet hyresvärdar och företagare, att vara observanta på om vattenmätaren bör bytas ut.

Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny, fast mätaravgift. Nytt är också att den fasta mätaravgiften utgör en större del än den rörliga.
Vattenmätarens storlek blir det centrala i den fasta avgiftens storlek. Nivån på mätaravgiften styrs på det viset av behovet som varje kund har.
Om man har en överdimensionerad mätare kan det var läge att byta till en mindre. Det gör att en del företag och hyresvärdar kan tjäna på att byta vattenmätare. Privatpersoner i småhus, har den minsta vattenmätaren och behöver inte byta.

På gastrikevatten.se kan du se din nya taxenivå och vilken mätarstorlek som är lämplig.
”Vi har informerat varje enskild storkund om förändringarna, men upplever att vi inte riktigt nått ut med hur viktigt det är att man kontaktar oss för att utvärdera ett eventuellt mätarbyte. Vi kan hjälpa till med att beräkna vilken mätare som är lämplig i en fastighet”, säger Torbjörn Wallin, projektledare på Gästrike Vatten.

Tanken bakom den nya konstruktionen är att avgifterna kopplas tydligare till den del i produktionen där kostnaderna finns. Det gör att Ockelbo Vatten, och de andra vattenbolagen som ingår i Gästrike Vatten, får en stabilare ekonomi inför eventuella konjunktursvängningar, men också vid investeringar som behöver göras utifrån nya lagar och krav.

Den fasta delen av intäkterna bekostar skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattentorn och ledningsnät, samt administrativa kostnader för kundservice och fakturering. Den rörliga delen täcker löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten, och rena avloppsvatten. De nya taxorna kommer inte att öka de totala intäkterna för Gästrike Vatten.

Den nya taxekonstruktionen fastställdes av fullmäktige i Gästrike Vattens fyra ägarkommuner under 2014. Beslut om avgiftsnivåerna har därefter tagits av respektive fullmäktige under hösten 2015.
Den första fakturan med den nya taxan kommer i mitten av januari 2016.

av Elina Sorri
2015-11-27

FAKTA 

Exempel på hur vattentaxan förändras från 1 januari 2016:
Avgiften räknas ut både utifrån storlek på mätare och förbrukning.
Småhus, villa eller fritidshus, med en förbrukning på 150 m3 vatten per år:

Din totala kostnad blir ungefär 7-10 procent lägre än tidigare. 
Småhus, villa eller fritidshus, med en förbrukning på 50 m3 vatten per år:
Din totala kostnad blir något högre än tidigare. 
Storförbrukare:
Din totala kostnad kan bli antingen högre eller lägre än tidigare. Det beror på om din mätare är rätt dimensionerad sedan tidigare och hur många lägenhetsavgifter din fastighet har debiterats.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

MER INFORMATION

För frågor kring den nya vattentaxan, kontakta Gästrike Vatten på telefon 020-37 93 00.