Så kan Wij Trädgårdar i Ockelbo växa

Så kan Wij Trädgårdar i Ockelbo växa

"Dags att se området på Wij som kommunens egen park"

Wij Trädgårdar i Ockelbo kan inte gå runt ekonomiskt som besöksmål på egen hand.
Om kommunen vill att parken ska vara en levande attraktion för Ockelbobor och turister måste man ta ett större ekonomiskt ansvar, även på lång sikt.
Den slutsatsen dras i den färska rapporten ”Framtid – Wij Trädgårdar”.

På Wij Trädgårdar är man i full färd med att förbereda sig inför sommarsäsongen.
Årets utställningar är presenterade, barnens nya ABC-trädgård har börjat gro och innehållet i alla traditionsenliga programpunkter som säsongspremiären, midsommar, grillkvällar, rosdagar och skördefesten börjar ta form.
1 januari 2016 anställdes Hans Bandhold som tillförordnad vd, med uppdraget att så snabbt som möjligt få rätsida på den löpande ekonomin och styra upp verksamheten inför sommaren. Det är försiktighetsprincipen som gällt när det gäller nya satsningar, men redan nu går exempelvis restaurangen bättre än vid samma tid i fjol.

(Klicka här för sommarens nyheter och program)

Hans Bandhold fick även fullmäktiges uppdrag att utreda vad som krävs för att Wij Trädgårdar ska överleva inte bara i år, utan på lång sikt.
Rapporten ”Framtid – Wij Trädgårdar” är nu klar. Den är mycket tydlig med att Ockelbo kommun bör gå in och betrakta parkverksamheten som ”sin”, och utöka sitt finansiella stöd, om Wij Trädgårdar ska ha en möjlighet att göra de nödvändiga investeringar och satsningar som krävs för att vända den nedåtgående trenden.

Rapporten beskriver tre olika framtidsbilder för Wij Trädgårdar, kallade ”Sjunkbomben”, ”Flytkraft” och ”Lyftkraft”.
I samtliga tre scenarier är grundförutsättningen att kommunen fortsätter ge det stöd på 900 000 kronor per år som fullmäktige tidigare beslutat om.
- ”Sjunkbomben” innebär att verksamheten fortsätter som nu, vilket i princip innebär en avveckling.
- ”Flytkraft”
innebär ett extra engångsstöd från kommunen på 1 miljon 2016 (1,9 miljoner totalt) i hopp om att Wij ska klara att hålla näsan över vattnet ett tag till.
- ”Lyftkraft” innebär att kommunen ger ett extra verksamhetsstöd på 1 miljon årligen (1,9 miljoner totalt) under 2016, 2017 och 2018. Det möjliggör enligt rapporten investeringar som kan utveckla besöksmålet till en starkare attraktion än det är i dag; bland annat med en levande hotell-, konferens-, och restaurangverksamhet året runt samt större satsningar i parken.

Inom kort ställs Wij-frågan alltså på sin spets: Vill Ockelbos politiker ta till sig Wij Trädgårdars besökspark som en kommunal verksamhet och ge ett större verksamhetsstöd – eller vill man lägga ned?

Förslaget till kommunstyrelsen 26 april är att förorda alternativet ”Lyftkraft” – men under en avgörande förutsättning: att det ekonomiska stödet går just till att utveckla trädgårdsverksamheten och anläggningen med dess historiska och kulturella värden och inget annat.
De kommersiella delarna; restaurang, hotell och konferens, ska bära sig själva och i förlängningen medfinansiera utvecklingen av hela besöksmålet Wij Trädgårdar.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S), har sin uppfattning klar.
”Det är dags att se området på Wij som kommunens egen park. Vi har hittills inte hittat några liknande trädgårdsparker som går runt av egen kraft. Wij är inte bara vårt största besöksmål och ett välkänt varumärke, utan även en arena för kommunal verksamhet sedan AME och integrationsenheten flyttat till området”, säger Magnus Jonsson.
Enligt förslaget till beslut i kommunstyrelsen ska verksamhetsstödet till Wij Trädgårdars utveckling tas från budgetposten för utvecklingsmedel som finns avdelad i kommunens budget.

En annan fråga som tas upp i rapporten är om organisationsstrukturen kring Wij behöver ändras.
Nu ligger all verksamhet under Wij Säteri AB, men det diskuteras om trädgårdsparken ska läggas i Stiftelsen Wij Trädgårdar och de kommersiella delarna i Wij Säteri AB.
Slutsatsen i rapporten är att en uppdelning leder till en tidsödande och kostsam interndebitering mellan stiftelse och bolag – en administration som inte gynnar Wijs utveckling.

För att det inte ska uppstå misstankar om att det kommunala stödet används på fel sätt ska kommunstyrelsen i gengäld kräva en mycket tydlig och regelbunden rapportering av hur det nyttjas.
”Vi kommer aldrig att skjuta till skattemedel till de kommersiella delarna, som restaurang- och hotellverksamheten”, säger Magnus Jonsson (S).

av Elina Sorri
2016-04-15

Uppdatering 2016-04-26: Kommunstyrelsen beslutade att till fullmäktige (sammanträde 9 maj) föreslå alternativ "Lyftkraft", det vill säga utökat stöd på 1 miljon årligen 2016-2018 till Wij Trädgårdar i syfte att utveckla och stärka besöksparken. Bo Stenbeck, Liberalerna, och Joel Strömner, Sverigedemokraterna, reserverade sig mot beslutet. 

KOMMENTAR
Tillförordnad vd Hans Bandholds uppdrag på Wij sträckte sig till 1 juni, men har nu förlängts året ut för att behålla kontinuitet i rekonstruktionen av Wijs ekonomi och verksamheter.
(Klicka här för en tidigare artikel om Hans Bandholds uppdrag) 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Här kan du läsa rapporten "Framtid Wij Trädgårdar" i sin helhet.