4,4 miljoner plus för Ockelbo kommun

4,4 miljoner plus för Ockelbo kommun

Viktigt att samla i ladorna inför framtida utgifter

2015 blev ytterligare ett år som slutade på plus i Ockelbo kommun.
Bokslutet visar ett överskott på 4,4 miljoner, mot förväntade 2,5 miljoner enligt budget.
”Det är självklart bra. Men det betyder inte att allt är frid och fröjd”, sammanfattar kommunens ekonomichef Joachim Krüger läget.
När de kommunala bolagen räknas in stiger överskottet till 8,2 miljoner.

Att sköta kommunens finanser skiljer sig i grunden inte från annat hushållande med pengar.
Det handlar om att, så gott det går, uppskatta hur mycket pengar som kommer in och vad de måste räcka till. Blir det något över så känns det tryggt att kunna samla ihop en buffert inför eventuellt sämre tider.
”Nämndernas förmåga att totalt sett hålla kommunens budgetramar är glädjande. Vi arbetar alla åt samma håll, medarbetarna är väldigt kostnadsmedvetna”, berömmer Joachim Krüger.

Det är ett viktigt mål i Ockelbo kommun: att hamna på plus, något som är helt nödvändigt för att stadigt och långsiktigt bygga upp en sund ekonomi. Under 2015 har det egna kapitalet nått 105 miljoner kronor, att jämföra med 2011 då det låg på 69 miljoner.
”Ett stärkt eget kapital ger oss både högre förtroende hos långivare, och marginaler om vi skulle tvingas gå back något kommande år”, säger Joachim Krüger.
Invånarantalet i kommunen ökade med 84 personer under 2015, från 5 765 till 5 849, vilket är ett glädjande och efterlängtat trendbrott.
”Det betyder också plus på kontot, det gör att de generella statsbidragen ökar”, konstaterar Joachim Krüger.

När det gäller likviditeten, det vill säga reda pengar på kontot, har den försämrats under året. Anledningen är att man använt en del egna medel till Perslundabygget, för att låna så lite som möjligt.
”Nu får vi iaktta viss försiktighet så att likviditeten inte försämras ytterligare. Nu är det viktigt att samla tillbaka lite i ladorna så vi har ett handlingsutrymme i framtiden”, påpekar Joachim Krüger.

Ockelbo kommuns ekonomichef Joachim Krüger.

Kommunen har för närvarande en låneskuld på 169 miljoner kronor, cirka 29 000 per invånare. Räknar man även in Ockelbogårdars lån, stiger summan till 52 000 kronor per invånare, vilket vid en jämförelse är en lägre skuld än Gävlebornas men högre än exempelvis Hoforsbornas.

När de kommunala bolagen räknas in i bokslutet, stiger överskottet från 4,4 miljoner till 8,2.
I koncernen ingår Ockelbogårdar AB (ägarandel 100 procent), Ockelbo Vatten AB (100 procent), och Bionär Närvärme AB (24 procent).
Här sticker Ockelbogårdar ut med ett betydligt starkare resultat än de senaste åren. Uthyrningsgraden har under året legat på i genomsnitt 98 procent, och bolaget redovisar ett överskott på 3,9 miljoner – välbehövligt för framtida investeringar. 

På ekonomichefers sunt försiktiga vis sätter Joachim Krüger upp ett varningens finger för de kommande åren.
”Ett överskott betyder inte att det är frid och fröjd. Vi räknar med att kostnaderna för både äldreomsorgen och skolan ökar i framtiden. Räntorna är låga för närvarande, de riktade statsbidragen är alltid oförutsägbara, och vi är lite bortskämda med de senaste årens återbetalningar från AFA-försäkringssystemet”, förklarar han.

Nämndernas resultat för 2015:
Kommunstyrelsen
har gått 3,8 miljoner plus, bland annat för att Perslundabygget försenades och lånekostnaderna sköts upp en tid. Här finns även ett överskott inom administrationen, på grund av vakanser i personalen.
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på 700 000 kronor, främst genom ökade intäkter inom hälso- och miljöskydd.
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett minus på 800 000 kronor, ett underskott i kostnaderna för gymnasieskolan. Här råder alltid en osäkerhet eftersom eleverna ännu inte har gjort sina val när budget för det kommande året läggs.
Socialnämnden gick back med 1,4 miljoner, på grund av underskott inom LSS-verksamheten (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och försörjningsstödet.

av Elina Sorri
2016-03-23

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17