Kombihallen i Ockelbo har fått bygglov

Kombihallen i Ockelbo har fått bygglov

6 april sista datum för anbud på entreprenaden

Nu har de förtroendevalda gjort sitt när det gäller att få igång byggandet av en kombihall för inlines och ishockey i Ockelbo.
På måndagen 21 mars togs det sista nödvändiga politiska beslutet, då bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för hallen.

Efter inriktningsbeslut och investeringsbeslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige så lades då den sista politiska pusselbiten under måndagen: bygglovet som beviljades av bygg- och miljönämnden.
Beslutet gäller enligt nämndens formulering ”uppförandet av en hall för idrottsändamål på fastigheten Vi 1:16”, och både den tänkta placeringen och utformningen har fått ja.

Den totala byggnadsarean har beräknats till 2 700 kvadratmeter, och hallen ska uppföras i etapper. Den beräknas kunna ta emot en publik på 500 personer, och byggs för att kunna användas även till andra arrangemang.
I bygglovet ingår även markarbeten som ändring av marknivån, återbruk av massor och annat.

I underlaget till beslutet konstateras att bygget avviker på ett par punkter från gällande detaljplan när det gäller byggrätten.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är enligt planbestämmelserna 7 meter, medan hallen beräknas få en höjd på 8,1 meter. När det gäller placeringen kommer en del av hallen att uppföras på mark som egentligen inte får bebyggas.
De båda avvikelserna ses dock som så små, att de varken motverkar syftena i detaljplanen eller motsägs av plan- och bygglagen.
Tilläggas kan att bygglovet upphör att gälla om byggandet inte kommit igång inom två år, eller avslutats inom fem år.

I och med bygglovet kan upphandlingsprocessen fortsätta som planerat. 6 april är sista anbudsdag och därefter värderas inkomna anbud.
Byggstart är planerad till månadsskiftet april/maj, beroende på hur upphandlingen faller ut.

av Elina Sorri
2016-03-21

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17