Kommunen blir huvudman för giftsanering vid Frankssons såg

Kommunen blir huvudman för giftsanering vid Frankssons såg

Förutsättning för statliga bidrag till upprensning av mark och vatten

Det blir Ockelbo kommun som ser till att saneringen av gifterna i marken och vattnen kring Frankssons såg blir av.
Kommunstyrelsen har beslutat att ta på sig huvudmannaskapet för saneringen, vilket är en förutsättning för att få Naturvårdsverkets bidrag till det kostsamma arbetet.

Det är snart tio år sedan miljögifterna kring Frankssons såg i Ockelbo upptäcktes.
Sedan dess har det varit en lång och krokig väg för att utreda dels vilka föroreningar som finns och hur allvarliga de är, dels vem som bär ansvaret för föroreningarna och därmed saneringen.

Enligt en bedömning är det cirka 5 000 ton massa som måste grävas upp kring Frankssons, som sedan ska skickas på deponi. Därefter ska marken återställas med rena massor. Testeboån måste muddras, minst 100 meter nedströms.
Ett tidigare överslag kring kostnaderna slutade på 7 miljoner kronor. Den beräkningen har dock fem år på nacken och man kan anta att notan för både markarbeten och deponi har stigit sedan dess.
Dessutom dyker det ofta upp oförutsedda kostnader under själva saneringsarbetet; som att området är större än väntat, att föroreningarna går djupare, eller andra komplikationer.

Enligt lag är det främst den som bedrivit verksamheten som förorenat marken som är ansvarig, och i andra hand fastighetsägaren.
I fallet med Frankssons såg är möjligheterna att utkräva ansvar begränsade, eftersom gifterna härleds till industriell impregnering av virke som utfördes för flera decennier sedan.
I liknande fall går i stället staten, via Naturvårdsverket, in med medel till saneringsarbetet.

Men för att statliga bidrag ska kunna ges måste någon ta på sig huvudmannaskapet för saneringen.
Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att Ockelbo kommun blir huvudman och tar på sig ansvaret för genomförandet av saneringen.
Därmed kan man komma igång med att ansöka om de pengar som krävs, och därefter starta upphandlingen av saneringsarbetet.
Kommunen får dock själv stå för kostnaderna när det gäller pappersarbetet kring saneringsprojektet, som personal, ekonomi, fastighetsfrågor etc.

Nästa fråga är hur stor chansen är att Naturvårdsverket beviljar bidrag till just den här saneringen i Ockelbo.
Enligt myndigheten själv ska pengarna främst gå till områden som ingår i riskklass 1, det vill säga föroreningar som innebär ”mycket stor” risk för människor och miljö.
Frankssons såg ingår i den kategorin. Området har av länsstyrelsen klassats som ett av Gävleborgs mest förorenade områden.  Men det råder konkurrens om pengarna: ytterligare 1 300 områden i Sverige återfinns i samma riskgrupp.
”Vi har uppfattningen att det inte ska vara några problem att få bidrag. Vi behöver bara se över exakt vilka åtgärder som ska göras och få med dem i ansökan”, säger Roland Fagerlund på kommunens tekniska enhet.

av Elina Sorri
2016-03-29

DETTA HAR HÄNT
2007
En privatperson som får fel på båtmotorn och stiger ned i bottenslammet i Testeboån upptäcker miljögifterna.
2009
Ockelbo kommun får bidrag av Naturvårdsverket för att undersöka marken. Sweco får uppdraget.
2012
Sweco presenterar sin utredning som påbörjades 2009. Det konstateras att både mark och vatten kring Frankssons såg innehåller flera cancerogena ämnen: arsenik, koppar och krom. Sweco presenterar tre alternativ: ingen åtgärd, sanering eller inhängning.
2016
Ockelbo kommun tar på sig huvudmannaskapet för saneringen. 

Så fördelas myndighetsansvaret för förorenade områden:
Naturvårdsverket
Samordnare på nationell nivå. Administrerar det statliga bidraget.
Länsstyrelsen
Inventerar och riskklassar förorenade områden. Vägleder kommunerna i tillsynsarbetet.
Kommunen
Har tillsyn. Driver undersökningar. Agerar huvudman för bidragsfinansierade åtgärder.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17