Länsstyrelsen tillåter grävning för båtränna

Länsstyrelsen tillåter grävning för båtränna

Men muddringen under Sundsbron i Ockelbo har överklagats

Ockelbo kommun vill göra det möjligt för småbåtsägare att passera mellan Bysjön och Testeboån, under Sundsbron i centrala Ockelbo.
Länsstyrelsen har gett klartecken för muddring.
Tillståndet har överklagats av privatpersoner, och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för prövning.

Genom tiderna har det grunda vattnet under Sundsbron orsakat en del grundstötningar för båtägare i Ockelbo som velat ta sig från Testeboån till Bysjön, och omvänt mot sjöområdet vid Ycklaren och Östersjön.
För att göra passagen mer bekymmersfri vill Ockelbo kommun gräva en djupare ränna under bron, och har ansökt om tillstånd för muddring.
Frågan kom även upp i ett medborgarförslag från 2012, och som ett önskemål i medborgardialogen kring projektet Framtidens Centrum 2015.

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), stöder förslaget om muddring.
”Önskemålet om en djupare båtränna under Sundsbron har levt i många, många år, och nu har vi tagit tag i frågan på allvar. Det gynnar Ockelbobornas friluftsliv i allmänhet, och båtliv i synnerhet, när tillgängligheten ökar åt båda håll under broarna”, säger Magnus Jonsson.
”Dessutom känns det helt naturligt att vi tar vara på Bysjöns fantastiska läge i Ockelbo och jag hoppas att det på sikt kan gynna vår besöksnäring.”

1 mars i år ansökte Ockelbo kommun hos länsstyrelsen om muddring för ett område på 6x30 meter, till ett djup av 0,8 meter.
Ansökan kompletterades med en rapport från konsultföretaget WSP Bro och Vattenbyggnad som fått i uppdrag att utreda hur en muddring kan påverka vattennivåerna i Bysjön och strömhastigheten i Testeboån.
Enligt utredningen påverkas varken vattenivåer eller strömmens hastighet av muddringen, oavsett höga eller låga flöden.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och ägare till närliggande fastigheter gavs möjlighet att yttra sig. Två fastighetsägare lyfte i ett svar fram sin oro över framtida vattennivåer, ökad erodering längs stränderna i ån, översvämningar nedströms Testeboån, och hur brofundamenten skulle påverkas av grävningen.

1 augusti fick Ockelbo kommun tillstånd av Länsstyrelsen Gävleborg att genomföra muddringen enligt ansökan. Länsstyrelsen delar inte fastighetsägarnas oro, och menar att arbetet kommer att genomföras inom ett begränsat område.
Länsstyrelsen listar samtidigt en rad försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid arbetet, främst med tanke på miljön.

14 september överklagades beslutet till länsstyrelsen av privatpersoner i Ockelbo som anser att det behövs en fördjupad utredning av Bysjöns spännvidd, vattennivåer och strömhastighet. Bland annat uttrycker man en oro för ökad risk för läckage ur arsenikföroreningarna vid Frankssons såg nedströms ån.

Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för prövning.

av Elina Sorri
2016-10-18

På denna sida Testeboån, på andra sidan broarna (i förgrunden Sundsbron för biltrafik och bakom den en gång- och cykelbro) ligger Bysjön. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17