Ockelbos vision från 2008 ska gälla till 2030

Ockelbos vision från 2008 ska gälla till 2030

"Fortfarande välarbetad, aktuell och gångbar"

Den vision om framtiden som politikerna i Ockelbo kommun 2008 beslutade att sträva för, kallad ”Vision 2020”, har visat sig hålla längre tid än så. Innan sommaren beslutade fullmäktige rätt och slätt att bara döpa om den till ”Vision 2030 – Plats att växa”.
”Vi är överens om att den är både välarbetad, gångbar och i högsta grad aktuell både nu och flera år framåt”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

2006 startade projektet ”Hållbart Ockelbo” med syftet att ta fram en utvecklingsplan för Ockelbo. Många olika intressegrupper i samhället deltog, och en av slutsatserna blev att man behövde ta fram en vision för Ockelbo kommun – ett slags rättesnöre för vilka framtidsfrågor man ska koncentrera sig på.
I december 2008 fanns ett utarbetat förslag som kommunfullmäktige antog som ”Vision 2020”.

Under 2016 – i god tid innan bortre datum för Vision 2020 infallit, beslutade kommunstyrelsen att visionens innehåll skulle ses över. Men när man noggrant smakat på orden och analyserat målen blev slutsatsen att de fyra rubrikerna i visionen - Vi Välkomnar, Vi Växer, Vi Samverkar och Det Gröna -  fortfarande uppfattades som aktuella och önskvärda, och att dokumentet egentligen bara behövde döpas om till "Vision 2030 – Plats att växa".

”Vision 2020, som nu blivit Vision 2030, har blivit ett väl fungerande mantra i kommunen. Alla beslut vi tar, från kommunledningen ända längst ut i verksamheterna, genomsyras av att skapa ett grönt Ockelbo för alla med hög kvalité inom vård, skola och omsorg, samtidigt som vi gärna ser att fler som flyttar hit”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S).

Dock ska det göras ett omtag kring sätten att uppnå visionens mål. Det arbetet kommer att pågå under hösten 2017.
”Vi behöver utveckla vår styrmodell med kommunövergripande strategier och mätbara effektmål för nämnder, styrelser och bolag”, säger kommunchef Charlotta Ryd.

av Elina Sorri
2017-08-22

FAKTA Kommunens nuvarande styrmodell
”Vision 2030 – Plats att växa” omfattar visionsmålen med följande rubriker:
1 Det gröna – Ockelbo prioriterar det gröna, naturliga och växandet.
2 Vi välkomnar – Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle.
3 Vi Växer – Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans.
4 Vi Samverkar – Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt.

Med utgångspunkt från tankarna i Vision 2030 fastställs kommunövergripande mål och mätbara mål av kommunfullmäktige.
Exempel på ett kommunövergripande mål är ”Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer”.
När den viljeinriktningen bryts ned till ett mätbart mål lyder det: ”Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bästa i landet”.

”Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bästa i landet”. Det är ett av kommunens övergripande, mätbara mål. Foto: Pixabay.

Även nämnder och styrelser ska följa andan i ”Vision 2030” och i de kommunövergripande målen.
Utbildnings- och kulturnämnden har exempelvis ett mätbart mål som gäller andelen ekologiska råvaror: ”I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till 40 procent”.
Det målet har tagit avstamp i visionens rubrik ”Det Gröna”, och i ett kommunövergripande mål som lyder: ”Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning”.

”I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till 40 procent”. Det är ett av utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål. Just nu är andelen över 45 procent - i år har det målet nåtts med råge. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa "Vision 2030 - Plats att växa" i sin helhet.