Nytt förslag om utbyggnad av förskolan

Nytt förslag om utbyggnad av förskolan

Gäveränge och Marstrand pekas ut för nya avdelningar

Nu har utredningen om en utökning av förskolan i Ockelbo mynnat ut i ett förslag: att det byggs en helt ny förskola med två avdelningar vid Gäverängeskolan, och att Wij förskola totalrenoveras samt byggs ut med en avdelning.

Förskoleutredningen i Ockelbo påbörjades 2015. Sedan dess har behovet av förskoleplatser i reviderats uppåt eftersom beläggningen i befintliga förskolor ökat och Skolverket dessutom har formulerat nya riktlinjer kring barngruppernas storlek.
Som en första akut åtgärd öppnades Ängens förskoleavdelning för 18 barn i Gäverängeskolans lokaler några veckor före jul.

Nu finns ett förslag på en permanent utbyggnad av Ockelbos förskoleverksamhet: att det byggs en helt ny förskola med två avdelningar nedanför Gäverängeskolan, och att Wij förskola i området Marstrand renoveras samt byggs ut med en avdelning.

I förslaget har man tagit hänsyn till ett antal givna förutsättningar, bland annat i vilka områden man tror att det kommer att bo många barnfamiljer inom ett par år. Man har också granskat vilka markområden som redan är planlagda för skol- eller förskoleverksamhet, eftersom ett nytt detaljplanearbete skulle förlänga byggprocessen med ungefär ett år.

Här vid Gäverängeskolan föreslår förskoleutredningen att det byggs en ny förskola med två avdelningar. Området är redan planlagt för skolverksamhet och byggprocessen kan därmed bli förhållandevis kort. Det blir i såfall nödvändigt att flytta på den nuvarande tennisbanan, vilket Ockelbo Tennisklubb informerats om. Kommunens avsikt är att i dialog med tennisklubben hitta en alternativ lösning. ”Det känns bra att kunna erbjuda fler förskoleplatser i centrala Ockelbo”, säger Staffan Nordqvist, ordförande i utbildnings- och kulturnämnden. 

Wij förskola på Marstrand ska renoveras och kan byggas till med en avdelning. Tidigare föreslogs att förskolan byggs ut med flera avdelningar, vilket riskerar att bli komplicerat med tanke på trafiksituationen i kvarteret och att mark som då skulle behöva tas i anspråk utanför det nuvarande förskoleområdet inte är planlagd. Att utöka själva förskolegården till den marken möter däremot inga hinder. 

Om förskolan vid Gäveränge byggs först, kan barn från Wij förskola evakueras dit medan deras egen förskola renoveras och byggs ut. Ett alternativ är att komplettera med paviljonger under byggtiden.
De två förskolorna Mumin och Smultronet, som inryms i två lägenheter på Marstrand, ska stängas först när både Gäveränge och Wij förskola är klara för inflyttning. Därefter återställs de av Ockelbogårdar till hyresbostäder, något orten är i skriande behov av.

Följden blir att två avdelningar stängs (Mumin och Smultronet), medan det byggs tre nya, vilket resulterar i en utökning med en avdelning. Tanken med nyöppnade Ängens förskola var att tillfälligt lätta på kötrycket under en obestämd period, men om man beslutar att permanenta den kommer Ockelbo att ha två avdelningar mer år 2019 jämfört med 2016.

”Det är svårt att förutse hur utvecklingen blir när det gäller barnantalet. Därför kommer vi att planera för hur vi kan utöka ytterligare vid behov i framtiden. Till exempel kan man förbereda för möjligheten att bygga till den nya förskolan vid Gäveränge med fler avdelningar”, säger Lotta Wennlund utbildnings- och kulturchef i Ockelbo.

Staffan Nordqvist, ordförande i utbildnings- och kulturnämnden (S), upplever att det finns politisk enighet kring en utbyggnad av förskoleverksamheten.
”Nu handlar det om ett politiskt inriktningsbeslut i första hand, så att styrgruppen kan gå vidare med utredning och projektering under 2017. Men det känns angeläget att vara ute i god tid med nulägesinformation till alla berörda så att det finns tid att komma till tals innan ett slutgiltigt beslut. Till exempel finns uppfattningen att det är billigare att renovera Wij förskola och bygga alla de tre nya avdelningarna vid Gäveränge”, säger han.

Om det nuvarande inriktningsförslaget blir verklighet bedöms att kostnaderna ryms under investeringstaket på 25 miljoner.
En avdelning kostar cirka 1,5 miljoner att driva per år, och för närvarande ingår driften av elva förskoleavdelningar i utbildnings- och kulturförvaltningens budget.
Driftkostnaden för ytterligare avdelningar är inte finansierad i dagsläget. Behovet ska lyftas in i budgetprocessen för de kommande åren.

Inriktningsförslaget om utökningen av Ockelbos förskolor behandlas i utbildnings- och kulturnämnden 15 februari och i kommunstyrelsen 28 februari.
Enligt en preliminär tidplan ska samtliga nya förskoleavdelningar vara färdiga att tas i bruk i augusti 2019.

Uppdatering 28 februari: Kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslaget. 

av Elina Sorri
2017-02-01

FAKTA
Antal förskoleavdelningar i Ockelbo 2016:
Stenhuggarens förskola: 5.
Wij förskola: 5 (inklusive Mumin och Smultronet).
Totalt: 10.

Antal förskoleavdelningar i Ockelbo 2017:
Stenhuggarens förskola: 5.
Wij förskola: 5 (inklusive Mumin och Smultronet).
Ängens förskoleavdelning: 1 (flexibel).
Totalt: 11.

Antal förskoleavdelningar i Ockelbo 2019:
Stenhuggarens förskola: 5.
Wij förskola: 4.
Ängens förskoleavdelning: 1 (om verksamheten permanentas).
Gäveränge, ny förskola: 2.
Totalt: 12.

KOMMENTAR:
Utöver dessa finns en förskoleavdelning vardera i byarna Åmot, Lingbo och Jädraås.  

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17