Ockelbo väntas anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Ockelbo väntas anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism

"Alla kommuner deltar i det förebyggande arbetet"

Det finns inget som tyder på att det förekommer våldsbejakande extremism i Ockelbo.
Men liksom övriga kommuner i Sverige har Ockelbo ombetts upprätta en handlingsplan som visar hur man tänker arbeta förebyggande med frågan, så att problem inte heller uppstår i framtiden.

I juni 2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
Den nationella samordnaren gav i sin tur Sveriges kommuner uppdraget att ta fram lokala handlingsplaner för det förebyggande arbetet.
Vid nästa sammanträde i kommunstyrelsen, 28 mars, väntas de förtroendevalda anta ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Ockelbo.
Planen tar i huvudsak upp hur det förebyggande arbetet ska gå till, men kommunerna har också uppmanats att säkerställa att man kan möta upp individer som vill lämna miljöer med extrema ideologier.

Joachim Krüger är kommunens kontaktperson gentemot den nationella samordnaren Anna Carlstedt och arbetar med säkerhetsskyddsfrågor.
”Frågan om våldsbejakande extremism är något som även vi behöver hantera – inte för att det är aktuellt hos oss i dag, utan för att vi måste jobba förebyggande. Det krävs att vi har en handlingsplan med en tydlig struktur och en ansvarsfördelning som vi kan följa”, säger Joachim Krüger.

Konkret och mycket förenklat innebär förslaget till handlingsplan att så många som möjligt, både inom de kommunala verksamheterna och i Ockelbos civilsamhälle, involveras och utbildas i frågan för att skapa ett stort och finmaskigt nät som har goda chanser att fånga upp signaler om eventuell radikalism i tid. Målet är att minimera riskerna för att någon lockas in i våldsbejakande grupper eller organisationer.
Kommunen ska förstås också hålla sig uppdaterad när det gäller lägesbilden både i omvärlden och lokalt.

I handlingsplanen har det setts naturligt att frågan till hör Folkhälsa/BRÅ:s område, som ansvarar för en stor del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.
Här finns redan en fungerande samverkansgrupp, SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid), som också blir styrgrupp när det gäller att verkställa handlingsplanen.
”Den här frågan ska inte isoleras utan ingå i det ordinarie arbetet som vi bedriver för att skapa trygghet, motverka brott och främja demokrati och folkhälsa”, säger Mia Lindblom, folkhälso- och beredskapssamordnare i Ockelbo.

av Elina Sorri
2017-03-21
Foto: Pexels 

FAKTA Våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som ser våld som ett sätt att nå sina ideologiska mål.
De inriktningar av våldsbejakande extremism som enligt Säpo anses förekomma i Sverige för närvarande är
- den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön.
- den våldsbejakande autonoma vänsterextremismen.
- den våldsbejakande islamistiska extremismen. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

För mer information klicka på samordnarenmotextremism.se