"Vi måste våga gasa också"

"Vi måste våga gasa också"

Ockelbos budgetförslag för 2018 har framtiden i sikte

På tisdag väntas kommunstyrelsen fatta beslut om budgetförslaget till fullmäktige för 2018.
Det är en generös budget, med investeringar för 44 miljoner, och en extra utdelning av 7,5 miljoner jämnt fördelade på kommunens tre nämnder.
”Vi ska bygga en ny förskola, och bedömer att kommande statsbidrag samtidigt ger oss råd att fylla en stor del av nämndernas behov”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Samtliga tre nämnder; utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen får 2,5 miljoner kronor extra, efter att ha redovisat sina behov inför kommande år.
UKN behöver bland annat mer pengar till satsningen på elevdatorer, till elevhälsan och till kostverksamheten.
Socialnämnden har tidigare erhållit statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen, pengar som främst använts till nattpersonal i det särskilda boendet Bysjöstrand. De bidragen upphör och måste i fortsättningen finansieras kommunalt. Fler personer med demenssjukdomar gör också att det krävs mer personal på äldreboendet.

Insatserna inom LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – väntas också öka, eftersom riksdagens nya direktiv till Försäkringskassan har lett till att allt fler får nedskärningar i sin statliga assistansersättning och behöver mer stöd från kommunen.
”Det här är frågor vi också bör tänka långsiktigt kring. Ska Bysjöstrand vara ett renodlat demensboende i framtiden, eller ska vi skapa ett sådant på en annan plats? När det gäller ökningen av behovet inom LSS är det möjligt att vi behöver öppna nya gruppbostäder i framtiden”, säger Magnus Jonsson (bilden nedan.)

”De senaste åren har vi fokuserat på skolfrågorna. Vi har landat en ny skolorganisation och har en utbyggnad av förskolan på gång. De närmaste åren måste vi vända blicken mot omsorgen och möta det växande behovet av exempelvis demensvård och insatser inom LSS”, konstaterar Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S). 

Heta framtidsfrågor är tillväxt, bostadsbyggande och företagsetableringar.
Privata entreprenörer vill bygga bostäder i Ockelbo och företag knackar på för att få köpa mark. Med efterfrågan ökar kommunstyrelsens behov av särskild kompetens inom mark- och planfrågor.

”Det behövs ett rejält omtag kring exploateringsfrågorna. Vi måste ligga steget före och vara beredda med erbjudanden när frågorna kommer. Vi behöver öka takten och stärka resurserna internt för att inte riskera att bli stående kvar när tåget går”, säger Magnus Jonsson.
”Vi vill också göra verklighet av att bebygga de strandnära markområden som är utpekade i kommunens översiktsplan”, tillägger han.

AME/Integration organiseras under kommunstyrelsen. Här behövs pengarna till fortsatta åtgärder för att få fler arbetslösa kommuninvånare i sysselsättning; på utbildning, praktik eller i extratjänster.
AME vill också få möjlighet att kvalitetssäkra – validera – yrkeskompetenser som nysvenskar har med sig från andra sina hemländer. Det framgångsrika projektet ”Från försörjningsstöd till anställning” ska fortsätta.

En röd tråd genom samtliga förvaltningar är satsningar på digitalisering och uppdaterad it-teknik. Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd ska ta fram användarvänliga och öppna system för geodata. Socialnämnden byter verksamhetssystem och utvecklar mobila lösningar i sina verksamheter. Kommunstyrelsen inför ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem och UKN sjösätter satsningen på en dator till varje elev och utvecklar pedagogiken via smartboards.

44,4 miljoner kronor läggs på investeringar nästa år – varav de största posterna är 23 miljoner vikta för den nya förskolan och 9,5 miljoner till en ny värme- och ventilationsanläggning i det snart 50 år gamla Centrumhuset. Här läggs också 4 miljoner undan för den tredje och sista etappen av kombihallen.
”Vi kan inte bara förvalta och underhålla, vi måste våga gasa på också”, sammanfattar Magnus Jonsson.

Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen 24 oktober och klubbas därefter i kommunfullmäktige 27 november.

av Elina Sorri
2017-10-19
 

Uppdatering 24 oktober: Budgetförslaget godkänns av kommunstyrelsen. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17