Särskilt boende för äldre

Vad innebär särskilt boende för äldre?

Särskilt boende innebär en bostad i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt. Hälso- & sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår.

Vem är det till för?

Särskilt boende är till för de personer som inte längre kan få behovet
av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.
För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads-& tillsynsbehov som sträcker sig över en stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk som social art.
Det är det individuella behovet som avgör om personen ska ha rätt
till insatsen.

Hur går det till att få ett särskilt boende?

För att beviljas ett särskilt boende krävs att någon eller några av nedanstående kriterier uppfylls;

 • kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp är prövat och bedömts som otillräckligt
 • den enskildes behov av trygg- & säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärtboende
 • den enskildes situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i det ordinära boendet
 • personer med en demens sjukdomsbild bör ha demensutredning som styrker demenssjukdom. Hemtjänst och/eller dagverksamhet är prövat och bedömt som otillräckligt.

När en person beviljas särskilt boende sker anvisning om bostad inom kommunen som helhet. Om möjligt tas hänsyn till önskemål gällande lägenhet.

Ansökan om särskilt boende görs hos biståndshandläggarna som har telefontid måndag, onsdag och fredag kl.08:30 - 09:30


 

Kontaktinformation

 • Birgitta Hänninen
  Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 25
  070-160 41 55
 • Catarina Rosén
  Biståndshandläggare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 79
 • Karin Larsson
  Biståndshandläggare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 81