Familjerätt

Familjerätt

Familjerätten svarar för information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor. Hos familjerätten kan man få hjälp med exempelvis dödsboanmälan, information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen. Vi handlägger medgivandeutredningar inför adoption samt fastställer faderskap för barn till ogifta föräldrar.
Föräldrar som är överens, eller som genom samarbetssamtal kommer överens, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.
Familjerätten utför även utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstolen.

Vårdnad/boende/umgänges utredningar

- I de fall tvist uppstår om vårdnad och umgängesrätt med barn görs en vårdnadsutredning.
- I utredningen som görs av en socialsekreterare kontaktas även andra myndigheter och personer som är av betydelse för utredningen.
Länkar till fammratt.com

Samarbetssamtal 

är frivilliga samtal för att föräldrar ska få stöd för att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna måste vara överens om att ha samarbetssamtal. Inga journalanteckningar förs och man registreras inte. Föräldrar kan skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänns av socialtjänsten. Avtal kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsade. Syftet är att hjälpa föräldrar att följa sina egna överenskommelser om barnen.Man kan få rådgivning om vårdnad, boende och umgänge. Det går bra att ringa anonymt.  Frågor om underhållsbidrag handläggs av Försäkringskassan.Vid tvister mellan föräldrar kan Tingsrätten begära yttrande eller utredning från socialtjänsten om vårdnad, boende och umgänge. I vissa fall kan Tingsrätten ge socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. Tingsrätten får då rapport om hur samtalen utfallit, det vill säga om föräldrarna kommit överens eller inte.

Familjerådgivning är fristående från socialtjänsten. Inga journaler förs.

Adoptioner

Socialsekreterare informerar om hur medgivande till adoption går till. Det blivande adoptionshemmet utreds och man måste genomgå föräldrautbildning
Beslut om medgivande fattas av Socialnämnden.

Faderskap

Socialtjänsten är skyldiga att utreda vem som är far till ett barn.
Man kan själv kontakta Socialtjänsten redan innan barnet är fött, via receptionen. Underrättelse om nyfött barn till föräldrar som inte är gifta kommer till Socialtjänsten från Skatteverket. Socialtjänsten kontaktar modern och bokar tid för samtal. Oftast räcker det med ett samtal men ibland kan man behöva träffas flera gånger.