Detaljhandel med och servering av folköl

Folköl
Folköl är en jäst maltdryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
Försäljning och servering av folköl regleras i 5 kap 5 § respektive 8 kap 8 § Alkohollagen (2010:1622)

Anmälningsplikt
Försäljningen eller serveringen ska anmälas till kommunens tillståndsenhet. Försäljning/servering får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Krav på lokalen
En förutsättning för att få sälja eller servera folköl är att försälj-ningsstället är avsett för stadigvarande verksamhet med livsmedel och godkänt enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § livsmedelslagen eller registrerad enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april om livsmedelshygien.
 
Försäljning eller servering av mat
En annan förutsättning för att få sälja folköl är att försäljning av matvaror samtidigt bedrivs i lokalen. Matvarusortimentet ska vara någorlunda brett och utgöras av egentliga matvaror, t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval av konserver liksom djupfrysta matvaror, Det är inte tillräckligt med enbart så kallade kioskvaror såsom glass, godis, kaffe, te, snacks eller dylikt. Vid servering av folköl ska servering av mat samtidigt bedrivas i lokalen.
För mer information se dokumentet i högerkolumnen "Krav för försäljning och servering av folköl" 

Försäljningsregler
Folköl får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut ölen ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.

Folköl får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Lättdrycker ska finnas på försäljningsstället som ett alternativ till folkölen. Med lättdryck menas dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt föräldrabalken får inte bedriva försäljning av folköl. Bestämmelsen avser innehavaren av verksamheten, inte anställd personal.

Ansvar och sanktioner
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl har det yttersta ansvaret att se till att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen. Han eller hon ansvarar för att anställd personal känner till försäljningsreglerna samt att det skapas rutiner som säkerställer att reglerna efterlevs.

Om detaljhandel med eller servering av folköl föranleder olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om inte bestämmelserna i alkohollagen i övrigt följs, får kommunen förbjuda försäljning i sex månader, eller vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader. Förbudet kan också gälla under vissa angivna tider eller under vissa angivna omständigheter. Om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd kan varning meddelas.
Den person som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdrycker till den som inte uppnått föreskriven ålder, d v s 18 år, eller till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, kan dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader. Den som lämnar ut alkoholdrycker (t ex kassa- eller serveringspersonal) har således ett personligt straffansvar när det gäller alkoholhanteringen.

Egentillsyn
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl ska utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.  

Tillsyn och avgift
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Avgift folkölPDF (pdf, 22 kB)

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till
Ann-Sofie Karlstedt, alkoholhandläggare
Tel : 026-24 15 73
ann-sofie.karlstedt@ockelbo.se