Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd

Enligt alkohollagens 8 kapitel 9 § har kommunen en skyldighet att utforma kommunala riktlinjer för att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Kommunen ska även redogöra för vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövning. Det ska tydligt framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för allmänheten vad som gäller i kommunen.

Syfte

Syftet med de kommunala riktlinjerna för serverings- och provsmakningstillstånd är att skapa:

  • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
  • likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd

Genom riktlinjerna får allmänheten kännedom om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen kan dock inte ha riktlinjer som avviker från alkohollagen eller normerande riktlinjer.