Modell X - Folköl & Tobaksförsäljning

Grunden i det drogförebyggande arbetet är att begränsa tillgängligheten av alkohol och tobak för barn och ungdomar. Folkölet är många gånger inkörsporten till starkare alkoholdrycker och andra droger. Likaså sker debuten av tobaksbruk i de tidiga tonåren. Nationell statistik visar att nästan ingen börjar röka i vuxen ålder och ytterst få börjar röka cannabis om de inte först provat att röka tobak.

Modell X är ett samarbete mellan kommun, polisen och handlare som syftar till att höja debutåldern gällande tobak och alkohol för ungdomar i Ockelbo kommun.

En utbildning erbjuds till handlare som säljer folköl och/eller tobak samt kassapersonal för att  öka kunskaperna om försäljningsregler och ansvar, i första hand när det gäller åldersgränsen 18 år och ansvaret att inte sälja till dem som är minderåriga.

Metoden bygger på erfarenheter från Ansvarsfull alkoholservering. (Samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av personal vid försäljnings- och serveringsställen samt ökad tillsyn)