Servicedeklaration - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Stadigvarande serveringstillstånd gäller året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

Utfästelse

Vid en komplett inlämnad ansökan meddelar Individ- och familjeomsorgsnämnden beslut i ärendet inom åtta veckor från att handlingarna mottagits.

Ditt ansvar

För att ärendet ska kunna behandlas måste ansökan vara komplett. Vilka handlingar som ska lämnas in beror bland annat på om ansökan avser servering till allmänhet eller slutet sällskap, i vilken bolagsform verksamheten ska bedrivas. En förteckning över handlingar som krävs fås av tillståndsmyndigheten.