Tillsyn över alkohollagen

Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen utövas den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna, av kommunen och polismyndigheten.

Förebyggande tillsyn
Bedrivs bland annat i form av information till tillståndshavarna samt erbjudande kurser och utbildningar till exempel ansvarsfull alkoholservering.

Inre tillsyn
Avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter rörande tillståndshavaren. Kommunen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av Alkohollagens övriga bestämmelser. Restaurangrapporter granskas kontinuerligt.
 
Yttre tillsyn
För den yttre tillsynen av serveringstillstånden anlitar Ockelbo kommun särskilda restauranginspektörer, som har till uppgift att se till att reglerna i alkohollagen följs. De kontrollerar, att underåriga och berusade inte serveras alkohol, att lagad mat finns att tillgå på serveringsstället, att serveringstiderna iakttas osv.
I den yttre tillsynen ingår den samordnade tillsynen där kommunen tillsammans med andra myndigheter, polis, skattemyndighet, länsstyrelse och räddningstjänst, kontrollerar t ex kassa- och bokföringsrutiner, arbetstillstånd m m.

Tillsynsavgifter
För alla stadigvarande serveringstillstånd skall en tillsynsavgift tas ut från och med året efter det att nytt tillstånd meddelats. Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften avser kalenderår och tas årligen ut i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar serveringstillståndet.

Grundavgiften är differentierad utifrån serveringsställenas öppettider.

Den rörliga avgiften baseras på beräknad omsättning av tillståndspliktiga drycker. Föregående kalenderårs omsättning bestämmer avgiften. Om sådan uppgift saknas eller om serveringsställets förutsättningar väsentligt förändras, får omsättningen uppskattas med ledning av tillståndshavarens uppgifter och omständigheterna i övrigt. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, får tillsynsavgiften sättas ned.

Tillsynsplan enligt Alkohollagen för Ockelbo kommun
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska även fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunen.