Näringslivsrådet

Samverkansgrupp för utveckling och tillväxt

Näringslivsrådet består av två representanter vardera från företagargrupper i Ockelbo (Företagarna Ockelbo, Service & Handel och LRF Ockelbo), samt representanter från kommunen: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, näringslivschef, kultur- & utbildningschef samt enhetschef arbetsmarknad/integration.

Syftet med ett officiellt näringslivsråd är att formalisera och stärka dialogen mellan kommunens företrädare och de olika företagargrupperna på ett enhetligt och effektivt sätt.

Näringslivsrådet är inte ett beslutande organ, men en viktig samverkansgrupp och remissinstans. I detta forum diskuteras både strategiska, dagsaktuella och långsiktiga frågor, som bidrar till Ockelbos utveckling och tillväxt. Beslut att bilda näringslivsråd togs i kommunstyrelsen 27 augusti 2015.

Näringslivsrådet sorteras politiskt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. Sammanträdena sker fyra gånger per år.

Mötesdagar 2023: 25 januari, 26 april, 27 september, 22 november. 

Företagare, oavsett om du är med i någon "gruppering" eller inte, kan föra in frågor, förslag till rådet. Antingen via någon representant eller kontakta näringslivsenheten direkt. Frågor/ärenden till dessa möten ska in till bredning senast en vecka innan mötesdagen, skicka till: naringsliv@ockelbo.se.

Under 2019 utökades rådet med representant från skolan och arbetsmarknadsenheten. Detta för att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv samt dialog kring arbetsmarknad och kompetens. 

Viktigt att respektive företagarförening ser till att de har två representanter med på dessa möten, eftersom det är en viktig samverkansgrupp.