Erbjudande om modersmålundervisning

- med översättningar


Elever med utomnordisk bakgrund har rätt till modersmålsundervisning enligt våra lagar och regler:

I skollagen (2010:800)s 10 kap 7 § står det att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Skolförordningen (2011:185) 5 kap 8 § säger att modersmålsundervisning får anordnas:

  1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
  2. som elevens val,
  3. inom ramen för skolans val, eller
  4. utanför den garanterade undervisningstiden.

Vidare säger 10 § att skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om:

  1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
  2. det finns en lämplig lärare.

För att vi ska se om dessa förutsättningar finns för modersmålsundervisning, ber vi Dig som vårdnadshavare att snarast meddela oss om Du önskar att Ditt barn ska läsa modersmål.

 Erbjudande om modersmålsundervisning (svenska)

 (Dari) پیشنهاد برگزاری صنف لسان مادری

 Эх хэлний хичээл заалгах боломж олгож байна (Mongoliska)

 PÊŞNIYAZA PERWERDEYA BI ZIMANÊ ZIKMAKÎ (Nordkurdiska)

 FURSADA WAX KU BARASHADA AFKA HOOYO (Somaliska)

 (Sydkurdiska) پێشکەشکەری سەبارەت بە خوێندنی زمانی دایک

 ዕድል ንትምህርቲ ቋንቋ’ደ (Tigrinja)

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Vi ber Dig som vårdnadshavare att snarast meddela oss om Du önskar att Ditt barn ska läsa modersmål som nationellt minoritetsspråk.

 Erbjudande om modersmålsundervisning som nationellt minoritetsspråk