Händer på tangentbord

Gymnasial vuxenutbildning

Kursutbud för läsåret 2017/2018.
Vissa kurser kan läsas på distans genom Gästrikevux, Yrkesvux eller Hermods. Samtliga kurser som erbjuds kan anordnas under förutsättning att tillräckligt antal deltagare anmäler sig. Om du inte avser att läsa sökt kurs är det viktigt att du snarast inom 14 dagar meddelar oss per brev eller via expeditionstelefon, se uppgifter till höger. I annat fall avregistreras du hos oss.

Vuxenutbildningen, Ockelbo erbjuder kurser på gymnasial nivå för Dig som är i behov av vissa kurser. 

Hos oss kan Du studera bland annat följande ämnen: 

Matematik

I matematik på gymnasial nivå, erbjuder vi följande kurser: 

Matematik 1a

Kurskod: MATMAT01a

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i matematik som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning, aritmetik och algebra

-          Geometri

-          Samband och förändring

-          Sannolikhet och statistik

-          Problemlösning 

Matematik 1b

Kurskod: MATMAT01b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i matematik som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning, aritmetik och algebra

-          Geometri

-          Samband och förändring

-          Sannolikhet och statistik

-          Problemlösning 

Matematik 1c

Kurskod: MATMAT01c

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i matematik som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning, aritmetik och algebra

-          Geometri

-          Samband och förändring

-          Sannolikhet och statistik

-          Problemlösning 

Matematik 2a

Kurskod: MATMAT02a

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 1a, 1b eller 1c. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning, aritmetik och algebra

-          Geometri

-          Samband och förändring

-          Sannolikhet och statistik

-          Problemlösning 

Matematik 2b

Kurskod: MATMAT02b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 1a, 1b eller 1c. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning, aritmetik och algebra

-          Geometri

-          Samband och förändring

-          Sannolikhet och statistik

-          Problemlösning 

Matematik 2c

Kurskod: MATMAT02c

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 1a, 1b eller 1c. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning, aritmetik och algebra

-          Geometri

-          Samband och förändring

-          Sannolikhet och statistik

-          Problemlösning 

Matematik 3b

Kurskod: MATMAT03b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 2a, 2b eller 2c. I kursen arbetar Du med:

-          Algebra

-          Samband och förändring

-          Problemlösning 

Matematik 3c

Kurskod: MATMAT03b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 2a, 2b eller 2c. I kursen arbetar Du med:

-          Aritmetik, algebra och geometri

-          Samband och förändring

-          Problemlösning 

Matematik 4

Kurskod: MATMAT04

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 3b eller 3c. I kursen arbetar Du med:

-          Aritmetik, algebra och geometri

-          Samband och förändring

-          Problemlösning 

Matematik 5

Kurskod: MATMAT05

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen matematik 4. I kursen arbetar Du med:

-          Samband och förändring

-          Diskret matematik

-          Problemlösning 

Språk 

Engelska

I engelska på gymnasial nivå erbjuder vi följande kurser: 

Engelska 5

Kurskod: ENGENG05

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i engelska som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med:

-          Reception

-          Produktion och interaktion 

Fokus i kursen ligger på att utveckla sin förmåga att tala, skriva, läsa och lyssna och förstå engelska på en nivå där man kan ha ett gott utbyte med dem som har engelska som modersmål. 

Engelska 6

Kurskod: ENGENG06

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen engelska 5. I kursen arbetar Du med:

-          Reception

-          Produktion och interaktion 

Fokus i kursen ligger på att utveckla och använda sin förmåga i engelska för att utföra kommunikativa uppgifter riktat mot olika situationer och mottagare. Kursen är högskoleförberedande. 

Engelska 7

Kurskod: ENGENG07

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen engelska 6. I kursen arbetar Du med:

-          Reception

-          Produktion och interaktion 

Fokus i kursen ligger på att använda sina kunskaper i engelska för att utföra teoretiska och komplexa områden, samt att diskutera samhällsfrågor. Kursen är högskoleförberedande. 

Svenska

I svenska på gymnasial nivå erbjuder vi följande kurser: 

Svenska 1

Kurskod: SVESVE01

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i svenska som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med:

-          Muntlig framställning

-          Skriftlig framställning

-          Argumentationsteknik

-          Grunderna i den retoriska arbetsprocessen

-          Citat- och referatteknik; källkritik

-          Skönlitteratur

-          Motiv och stildrag i fiktivt berättande

-          Språkriktighet

-          Dialekter och språklig variation

Fokus i kursen ligger på att öva upp sin förmåga att skriva och framföra material kopplat till specifika situationer; grunderna i skönlitteratur och fiktivt berättande; dialekter och andra språkliga varianter i svenska språket. 

Svenska 2

Kurskod: SVESVE02

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. I kursen arbetar Du med:

-          Muntlig framställning

-          Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter

-          Svenska och internationella författarskap

-          Skönlitterära verkningsmedel

-          Svenska språkets uppbyggnad

-          Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden

Fokus i kursen ligger på att öva upp sin förmåga att skriva och framföra material i olika genrer och stila; analys av skönlitteratur och fiktivt berättande; svenska språket i jämförelse med andra nordiska språk. 

Svenska 3

Kurskod: SVESVE03

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. I kursen arbetar Du med:

-          Muntlig framställning

-          Vetenskapliga texter

-          Läsning och arbete med texter

-          Skriftlig framställning

-          Skönlitterära texter

-          Det svenska språkets historia 

Fokus i kursen ligger på att öva upp sin förmåga att skriva vetenskapliga texter och använda sig av- och analysera den retoriska processen; fördjupad analys av skönlitteratur i olika genrer, samt det svenska språkets historia. 

Svenska som andraspråk

I svenska som andraspråk på gymnasial nivå erbjuder vi följande kurser: 

Svenska som andraspråk 1

Kurskod: SVASVA01

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska och som har godkända betyg från grundskolans kurs i svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. I kursen arbetar Du med:

-          Muntliga presentationer

-          Skriftlig framställning

-          Svenska språkets ordförråd och struktur

-          Läsning och samtal om texter

-          Läsning om modern skönlitteratur

-          Språklig variation i Sverige

-          Jämförelse mellan svenska språket och Ditt modersmål

-          Reflektion över språkinlärning 

Svenska som andraspråk 2

Kurskod: SVASVA02

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska och är godkänd på kursen svenska som andraspråk 1 eller svenska 1. I kursen arbetar Du med:

-          Muntliga utredande och argumenterande presentationer

-          Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter

-          Svenska språkets ordförråd och struktur

-          Läsning och samtal om texter

-          Läsning och samtal om skönlitteratur

-          Språklig variation i Sverige

-          Jämförelse mellan svenska, Ditt modersmål och andra språk Du har kunskaper i 

Svenska som andraspråk 3

Kurskod: SVASVA03

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska och är godkänd på kursen svenska som andraspråk 2 eller svenska 2. I kursen arbetar Du med:

-          Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag

-          Skriftlig framställning av texter av vetenskaplig karaktär

-          Svenska språkets ordförråd och struktur

-          Läsning och samtal om texter av olika slag

-          Läsning och samtal om skönlitteratur

-          Språklig variation och språkanvändning

-          Reflektion över språkinlärning 

Samhällsorienterande ämnen 

Historia

I historia på gymnasial nivå erbjuder vi följande kurser: 

Historia 1a1

Kurskod: HISHIS01a1

Verksamhetspoäng: 50

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i historia som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv

-          Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen; globala förändringsprocesser

-          Historiskt källmaterial som speglar människors roll

-          Tolkning och användning av olika slags källmaterial

-          Hur grupper och individer använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden 

Historia 1a2

Kurskod: HISHIS01a2

Verksamhetspoäng: 50

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen historia 1a1. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv

-          Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser

-          Historiskt källmaterial som speglar människors roll

-          Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial

-          Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik 

Historia 1b

Kurskod: HISHIS01b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i historia som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv

-          Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen; globala förändringsprocesser

-          Historiskt källmaterial som speglar människors roll

-          Tolkning och användning av olika slags källmaterial

-          Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik 

Historia 2a

Kurskod: HISHIS02a

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen historia 1a2 eller historia 1b. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen

-          Historiska begrepp och förklaringsmodeller

-          Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial

-          Hur historia används inom olika kulturformer 

Historia 2b – kultur

Kurskod: HISHIS02b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen historia 1a2 eller historia 1b I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv

-          Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv

-          Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar

-          Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial

-          Hur historia används inom olika kulturformer 

Historia 3

Kurskod: HISHIS03

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen

-          Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial

-          Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial

-          Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras.

-          Hur historia används inom kulturarvssektorn 

Religion

I religion på gymnasial nivå erbjuder vi följande kurser: 

Religionskunskap 1

Kurskod: RELREL01

Verksamhetspoäng: 50

Kursen vänder sig till Dig som besitter de kunskaper i religion som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar

-          Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner

-          Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet

-          Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning

-          Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas

-          Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden 

Religionskunskap 2

Kurskod: RELREL02

Verksamhetspoäng: 50

Kursen vänder sig till Dig som har godkända resultat i kursen religionskunskap 1. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Nyreligiösa rörelser och strömningar

-          Privatreligiositet

-          Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet

-          Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap

-          Etiska begrepp, teorier och modeller 

Samhällskunskap

I samhällskunskap på gymnasial nivå erbjuder vi följande kurser: 

Samhällskunskap 1a1

Kurskod: SAMSAM01a1

Verksamhetspoäng: 50

Kursen vänder sig till Dig som om besitter de kunskaper i samhällskunskap som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU

-          De mänskliga rättigheterna

-          Folkrätten i väpnade konflikter

-          Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

-          Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor

-          Privatekonomi

-          Metoder för att kritiskt bearbeta information

-          Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga 

Samhällskunskap 1a2

Kurskod: SAMSAM01a2

Verksamhetspoäng: 50

Kursen vänder sig till Dig som om besitter de kunskaper i samhällskunskap som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Politiska ideologier

-          Samhällsekonomi

-          Massmediers och informationsteknikens roll i samhället

-          Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden

-          Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga 

Samhällskunskap 1b

Kurskod: SAMSAM01b

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som om besitter de kunskaper i samhällskunskap som grundskolan ger eller motsvarande. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU

-          De mänskliga rättigheterna

-          Folkrätten i väpnade konflikter

-          Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

-          Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor

-          Samhällsekonomi

-          Privatekonomi

-          Massmediers och informationsteknikens roll i samhället

-          Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden

-          Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga 

Samhällskunskap 2

Kurskod: SAMSAM02

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till dig som har godkända resultat i kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft

-          Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor

-          Tematisk fördjupning i samhällsfrågor

-          Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor

-          Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information

-          Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området 

Samhällskunskap 3

Kurskod: SAMSAM03

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som godkända resultat i kursen samhällskunskap 2. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Globalisering

-          Introduktion av vetenskapsteori

-          Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten

-          Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor

-          Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor

-          Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra former och med olika tekniker som är vanliga inom området

Kursutbud

 Gymnasial nivå vuxenstudier

Kontakta Studie- och yrkesvägledaren Göran Bergroth, telefon 0297-554 62, 070-160 56 79 för mer information om kurser.

Kontaktinformation

 • Expedition
  Sara Sjöberg-Kleemair
  Rabovägen 8
  816 30 Ockelbo
  0297-554 61
 • Ola Åberg
  Rektor
  0297-55 343
  070-414 14 22