Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun

Det miljöstrategiska programmet för Ockelbo kommun antogs den 7 mars 2022 av kommunfullmäktige. Programmet sträcker sig från 2022-2026 och beskriver hur det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska se ut. Målinriktningarna handlar bland annat om att vara en klimatneutral kommun, hålla utemiljön fri från nedskräpning och att värna om den biologiska mångfalden.

Det miljöstrategiska programmet samordnar och utvecklar miljöarbetet i Ockelbo kommun som geografiskt område. Programmet omfattar alla som bor i kommunen och all verksamhet inom kommunens gränser, såsom markanvändning, företagande med mera.

Målområden

Det Miljöstrategiska programmet för Ockelbo kommun innehåller tre målområden med beskrivning av det önskade läget:

Klimatneutralt Ockelbo

Ockelbo är en klimatneutral kommun som lever utan att överskrida vår koldioxidbudget. Alla som bor i Ockelbo kan transportera sig på ett fossilfritt sätt och energin som vi använder kommer från förnybara källor. Samhället utgår från cirkulär resurshantering och alla byggande i Ockelbo nyttjar hållbara material samt skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart.

Ren och giftfri vardag

I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. Utemiljön är fri från nedskräpning, vi kan andas frisk och ren luften, och hör inga buller. I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är konkurrenskraftig och innovativ. En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska. Vi tar tillvara de resurser som finns i skogen.

Robusta ekosystem

Ockelbo värnar den biologiska mångfalden, naturen och vatten högt. Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Vi prioriterar grönområden och möjlighet till rekreation. Vi tar inte rent vatten för givet och tar tillsammans ansvar för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt och rent vatten. Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som klimatförändringarna medför och kommer att medföra.

Ambitionen är att Ockelbo kommun arbetar aktivt för att värna den biologiska mångfalden, välja klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material, erbjuda ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter samt att återbruk och källsortering är en självklarhet.

Du kan läsa det miljöstrategiska prorgrammet i sin helhet under dokument.