Kartor & mättjänster

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Kart- och Lantmäterienheten är den enhet som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartservice

När du behöver kartinformation, t.ex. kartutdrag i samband med bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme ska du göra en beställning till Kart- och Lantmäterienheten.

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Kartportalen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har ett gemensamt kartstöd till för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I detta kartstöd finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor, detaljplaner i form av en ”planmosaik” samt övrig nyttig information till kommuninvånarna.

Kartportalen kan också fungera som en brygga mellan medborgaren och kommunen när det kommer till upplysning av information. Via en e- tjänst kan medborgaren bland annat anmäla felaktigheter eller ge förbättringsförslag avseende kartportalen och dess funktionalitet. Medborgaren har också möjlighet att påtala brister, t ex felaktiga adresser eller vägar som inte finns i kartan. För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation för att vi ska kunna få kontakt med dig, detta för att få mer information från dig med eventuella kompletteringar.

Anmälningarna sker på Sandvikens kommuns hemsida där e- tjänsten ”Fel i Kartportalen, anmälan om” finns. Det finns även en genväg (ikon med ”E”) i Kartportalen som länkar till sidan med e- tjänster.

Länk till kartstödet: kartportalen.ockelbo

Mätservice

Kart- och Lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få mätningsarbete utfört på din fastighet. Mätningar kan behövas vid följande tillfällen:

 • Utstakning
  I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätter vi ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.
 • Gränsutvisning
  Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns.

För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning.
I Ockelbo kommun görs det av Lantmäteriet. Mer information finns på www.lantmateriet.se

Kart- och Lantmäterienheten utför även uppdragsmätning på beställning.

Drönarflygningar

I takt med att samhället växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas till exempel ortofoton och höjdmodeller.

Vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder oss bland annat av drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess.

Tjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan vi bland annat framställa:

 • Flygbilder/video
 • Ortofoto
 • Höjdmodeller
 • Massberäkning
 • Kompletterande underlag för projektering

Länk till drönaflygningskarta - 

Ta del av drönarbilder via kartportalen 

Mer information om Kart- och mättjänster  (öppnas på sandviken.se)