Kommunens planarbete

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats som du når via länkarna nedan.

Detaljplaner

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden.

Aktuella detaljplaner som vi vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns tillgängliga för att alla berörda ska kunna lämna synpunkter.  

Läs mer om pågående detaljplanearbete (öppnas på sandviken.se)

Gällande detaljplaner

Detaljplanerna som vunnit laga kraft, d.v.s. antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov m.m. – alltså hur vi använder mark och vatten. Plan- och bygglagen reglerar hur detta ska gå till.

Läs mer om översiktsplanering (öppnas på sandviken.se)

Läs mer om Ockelbo kommuns översiktsplan (öppnas på sandviken.se)