Ny gång- och cykelplan ut på samråd

Nytt förslag på gång- och cykelplan

- nu är alla synpunkter på planen sammanställda

VGS har nu sammanställt alla synpunkter som kommit in angående den föreslagna gång- och cykelplanen i Ockelbo kommun.

Planen har legat ute på samråd under våren och totalt har elva yttranden från privatpersoner, organisationer och andra myndigheter inkommit till VGS. Alla synpunkter är nu sammanställda och VGS har besvarat dem i ett dokument som finns att läsa nedan.

Samrådsredogörelse angående gång- och cykelplan!

Målet är nu att planen med de 22 olika åtgärderna ska antas i november och därefter kan man arbeta med de olika förslagen. I dagsläget är en separerad gång- och cykelväg genom Säbyggeby och till resterande av Ockelbo tätort en prioriterad åtgärd som också Region Gävleborg pekat ut i den så kallade länstransportplanen.

 

Här finns hela samrådsversionen av gång- och cykelplanen att ladda ner!


Den slutgiltiga versionen kommer att publiceras på hemsidan efter antagande i Kommunfullmäktige.