Folkhälsa & BRÅ

God folkhälsa ger tillväxt och utveckling

Folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Begreppet folkhälsa associerar man ofta till sjukskrivningar och friskvårdsaktiviteter. Men det kommunala välfärdsarbetet är mycket mer än så. Det handlar om möjligheter till goda livsvillkor och levnadsvanor men även att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper av kommuninvånare. Ett annat viktigt mål är att kommunens invånare och näringsidkare känner en trygghet att bo och verka i Ockelbo. Kommunens verksamheter har det övergripande ansvaret för folkhälsan, men vi har också alla ett eget ansvar för den egna hälsan och genom detta bär vi även ett delansvar för den gemensamma folkhälsan.

"God folkhälsa är ett mål för samhället, hälsa är en resurs för individen"

Främja hälsa

Vad är då viktigt för en god folkhälsoutveckling? På den frågan finns det självklara svar såsom frihet från krig och förtryck, ren luft och rent vatten men följande spelar också en stor roll för en god folkhälsoutveckling. För att skapa goda livsvillkor är det viktigt att olika verksamheter, t ex skola, fritid och omsorg främjar en god hälsa. Det kan bl.a. handla om att barn och ungdomar både i förskola, skola och på fritiden känner att tillvaron är positiv och meningsfull och att man uppmuntras till och får kunskap om, att välja goda levnadsvanor. Det kan också handla om att äldre människor upplever tillvaron meningsfull och att det finns möjligheter till ett aktivt liv både till kropp och själ, så länge som möjligt. Människors upplevelse av inflytande och delaktighet i såväl det egna livet som i samhället i stort, är centrala byggstenar i vårt välbefinnande och i folkhälsoarbetet
Hur kommunen väljer att planera bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö- och naturvårdsåtgärder har också betydelse för Ockelbobornas hälsa. Möjligheter till utbildning, arbete och försörjning påverkar också hälsan liksom umgänge med familj och vänner.

”God folkhälsa ger tillväxt och utveckling”

En god folkhälsa genererar tillväxt och utveckling. En god tillväxt och utveckling i samhället ger ökade förutsättningar för att skapa en välfärd där hälsan är jämlikt och rättvist fördelad.