Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Aktuella projekt under 2020 på Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Omstart Ockelbo

Omstart Ockelbo är ett delprojekt till huvudprojektet Omstart där huvudägare till projektet är Region Gävleborg, samt finansieras till stor del av Europeiska socialfonden. Målgruppen för projektet är unga mellan 15–24 år som varken studerar eller arbetar. I projektet kommer fokus ligga på de ungdomar som idag är ”hemmasittare” och genom uppsökande verksamhet fånga upp och motivera ungdomar till att fortsätta sina studier eller till annan aktivitet. Projektet kommer även vara behjälpliga med de eventuella problem som är orsaken till att man inte kan eller har förmåga att hitta sin väg till egen försörjning, samt vara behjälplig med andra myndigheter och insatser vid behov. Projektet kommer att arbeta på individnivå med individuella lösningar för varje individ.

Vårt arbetssätt

Uppsökande verksamhet

Motiverande samtal

Individuellt stöd till studier/sysselsättning

Friskvård

Arbetsmarknadskunskap och information om studier

Samverkan med KAA, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, Komvux

Ett hållbart arbetsliv

Projektet ett hållbart arbetsliv är ett projekt där Ockelbo kommun - arbetsmarknadsenheten i samverkan med socialförvaltningen är projektägare. Finansiär till projektet är samordningsförbundet Gävleborg.

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällslivet

Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.

Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.

Samverkansparter

Ockelbo kommun, Region Gävleborg - Ockelbo Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

DUA – Delegationen För Unga och Nyanlända till Arbete

DUA är en lokal överenskommelse mellan Ockelbo kommun och Arbetsförmedlingen.
Syftet i den första överenskommelsen var att utifrån de lokala behoven långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten, vid revideringen 2017/18 så utökade man målgruppen till att även innefatta målgruppen nyanlända. Hösten 2020 skall man skriva nya överenskommelser som nu syftar till samverkan mellan flera kommuner och Arbetsförmedlingen för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet utifrån lokala/regionala förutsättningar. Den utökas ytterligare och omfattar nu alla individer som för sin etablering bedöms ha behov av stöd och insatser från både kommuner och Arbetsförmedling. Ockelbo kommun ingår i GästrikeDUA där Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Hofors samt Arbetsförmedlingen skall göra en lokal överenskommelse kring samverkan över kommungränserna. Överenskommelsen skall undertecknas av respektive kommun och vara inskickad till DUA 200930.

Från försörjningsstöd till anställning

Målet med detta projekt är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär att Kommunen erbjuder anställning, där kommunens två enheter Individ o familjeomsorg och Arbetsmarknadsenhet i samarbetet med arbetsförmedlingen och fackliga organisationerna erbjuder personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden, en anställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.

Personerna kommer in i "systemet" igen och behöver i de allra flesta fall inte återkomma till individ- och familjeomsorg för att söka ekonomiskt bistånd. Detta är en möjlighet att bryta en lång period i utanförskap och ge personerna/deltagarna en ny och individuellt anpassad möjlighet i att åter bli attraktiv på arbetsmarknaden.

Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och känner ett bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid.
Projektet ses som mycket lyckosamt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu.

Nya eXtra stöd

Nya eXtra stöd är i analysfasen, projektet kommer starta i december 2020.
Projektet är ett pärlbandsprojekt till projektet eXtra stöd i Gävleborg, där Ockelbokommun bedrev ett delprojekt inom huvudprojektet som bedrevs av Region Gävleborg och Europeiska Socialfonden.