Välkommen till Arbetsmarknadsenheten

- AME

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknaden i Sverige, men kommunerna bistår genom stöd och insatser till grupper som behöver extra stöd för att komma ut i arbete eller studier.
Inom Ockelbokommun så bedrivs den verksamheten av arbetsmarknadsenheten, i mycket nära och regelbunden samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, grund- och vuxenutbildningen, integrationsenheten, privata företag och föreningar.

Vid AME fortbildas och sysselsätts människor i åldrarna 16 till 64 år som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, eller varit ifrån arbete under en längre tid, exempelvis på grund av långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.
AME samordnar även kommunens feriearbete

Varje enskild person inom AME:s verksamhet får ett individuellt upplägg utifrån sina egna behov och förutsättningar. Individanpassade aktiviteter ger varje deltagare möjlighet att i trygghet utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Valda aktiviteter eller delaktighet inom de olika arbetslagen på AME kommer utifrån behov planeras och initieras tillsammans med deltagaren, så den rustas mot arbete eller studier utifrån dennas behov.

De här verksamheterna bedrivs av AME
Servicelaget -Gröna jobb– arbetet som utförs är av praktisk art, det kan vara snickra, måla, klippa gräs, klottersanera, röja sly, renhållning, enklare städ m.m.  Servicelaget sköter även förvaring och arkivering av begagnade kontorsmöbler för återbruk inom kommunen. Vi har skapat ett bra samarbete med tekniska förvaltningen och utför mycket arbete i samverkan. Vi samarbetar även med våra föreningar i kommunen, utför grovstädning på ridskolan, Ockelbo IP samt i Åmotsgården. Vi samarbetet även med Wij Trädgårdar
Lokalvårdsgruppen – praktiserar inom lokalvård, där deltagarna får lära sig arbetsteknik, flödesschema, rengöringsmedel och dess funktion på olika material. Samt att ta ansvar för att lokalerna inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten hålls rena
Sy och hantverksateljé – syr och lagar i textil. I hantverksateljén får man träna på att sy, sticka, virka och tillverka hantverk av olika slag.

På AME bedrivs även utbildningar inom svenska språket via språkgrupper samt yrkessvenska, körkortsteori, arbetsmarknadskunskap, hur man söker jobb och skriver ett CV. Man arrangerar också studiebesök för deltagarna, och informationsträffar på företag som vill ta emot praktikanter. 

AME följer tillsammans med Arbetsförmedlingen konjunkturerna och prognoserna i samhället för att ligga steget före när det blir förändringar på arbetsmarknaden.
Verksamheten drivs till stora delar i projekt med både statliga och regionala medel, och ett gott samarbete med andra aktörer, både offentliga och privata. Då denna samverkan är avgörande för att så många som möjligt ska komma ut i arbete.

AME:s handledare och handläggare i Ockelbo är utbildade i 7-TJUGO-metoden, motiverande samtal och IPS (Individual placement and support). Det ger personalen ett gemensamt sätt att bemöta, handleda och hjälpa andra människor i deras utveckling.