Samverkanspartners

Aktuella projekt och insatser under 2022 på Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

React- EU Ung Nystart Ockelbo

Projektet pågår 1 december 2021 till 30 april 2023, projektägare Region Gävleborg och Europeiska unionen socialfonden.

Målgrupp
React- EU Ung Nystart Ockelbo är ett delprojekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15–24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020.

Syftet med delprojektet är att deltagarna ska ta del av insatser som kommer leda till att de stärker sin ställning på arbetsmarknaden för att i framtiden kunna övergå till studier eller arbete.

Metod och aktiviteter
Delprojektet kommer ta vara på de erfarenheter och metoder som funnits i tidigare projekt bland annat i projektet Omstart! Ockelbo. Fokus kommer vara på individuella insatser såsom motiverande samtal, hälsofrämjande insatser, jobbsök och förstärkt studie och yrkesvägledning.

En nyhet i detta projekt är användandet av BIP-indikatorer, syftet med detta är att vi från ett tidigt stadie skall kunna individanpassa insatser och aktiviteter utifrån deltagares behov, samt för att kunna följa framstegen mot arbete och studier knutet till deltagaren.

Stor vikt kommer läggas vid samverkan mellan kommunens enheter och privata företag, detta för att tillsammans arbeta för deltagarnas bästa och tillsammans med både individen och samverkansparternas arbeta för att föra deltagarna i projektet närmare arbete och studier. Vid  behov från individen används det förberedande allmänna jobbspåret som skapas i samverkan med DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete), detta i syfte att rusta, förbereda och stödja deltagarna att återgå till studier eller få kunskap om arbetsmarknaden. En tydlig röd tråd igenom hela projektet kommer vara arbetet med de horisontella principerna.

Nya eXtra stöd

Period december 2020 till december 2022, , projektägare Region Gävleborg och Europeiska unionen socialfonden.

Nya eXtrastöd i Ockelbo kommer att lägga stor vikt vid samverkan mellan kommunens enheter, samt Arbetsförmedlingen och privata företag. Detta för att tillsammans arbeta för individernas bästa och tillsammans med både individen och samverkansparternas arbeta för att föra deltagarna i projektet närmare arbete och studier.

Delprojektet kommer arbeta utifrån jobbspåren som skapats i samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) detta i syfte att rusta, förbereda och stödja deltagarna, samt utveckla och implementera arbetssätt inom kommunen framåt.

DUA – Delegationen För Unga och Nyanlända till Arbete

DUA är en lokal överenskommelse mellan Ockelbo kommun och Arbetsförmedlingen.Syftet i den första överenskommelsen var att utifrån de lokala behoven långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten, vid revideringen 2017/18 så utökade man målgruppen till att även innefatta målgruppen nyanlända. Hösten 2020 samverkade vi fram en nya överenskommelse med syfte till samverkan mellan flera grannkommuner och Arbetsförmedlingen för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet utifrån lokala/regionala förutsättningar. Den utökades ytterligare och omfattar nu alla individer som för sin etablering bedöms ha behov av stöd och insatser från både kommuner och Arbetsförmedling. I och med denna överenskommelse ingår Ockelbo kommun  i Gästrike DUA tillsammans med grannkommunerna Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Hofors samt Arbetsförmedlingen. 

Från försörjningsstöd till anställning

Målet med detta projekt är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär att Kommunen erbjuder anställning, där kommunens två enheter Individ o familjeomsorg och Arbetsmarknadsenhet i samarbetet med arbetsförmedlingen och fackliga organisationerna erbjuder personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden, en anställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.

Personerna kommer in i ”systemet” igen och behöver i de allra flesta fall inte återkomma till individ- och familjeomsorg för att söka ekonomiskt bistånd. Detta är en möjlighet att bryta en lång period i utanförskap och ge personerna/deltagarna en ny och individuellt anpassad möjlighet i att åter bli attraktiv på arbetsmarknaden.

Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och känner ett bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid.

Projektet ses som mycket lyckosamt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande gruppmaterial som riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0 – 18 år, som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Materialet består av fem föräldraträffar, á 2,5 timme/gång, där innehållet utgår från FN:s barnkonvention, forskning om föräldraskap och de teman som berörs, samt behov hos målgruppen. Materialet bygger också på undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige. De teman som tas upp under träffarna är bestämda, men innehållet styrs också av gruppens diskussioner. Huvudrubrikerna är ”Familj i nytt land” , ”Skola, pojkar och flickor”, ”Hälsa och sjukvård”, ”Föräldrars rättigheter och skyldigheter” och ”Att vara förälder till en tonåring”.

Föräldraskap i Sverige är ett samarbete mellan Arbetsmarknad/Integration och Socialtjänsten , utbildningen bedrivs utav personal från båda verksamheterna.

Naturnära jobb

Period: 2022-05-01 – 2022 -12-31, samverkansprojekt mellan Ockelbo kommun och Länsstyrelsen Gävleborg

Projektet Naturnära jobb syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa och

Nyanlända, samtidigt som det gynnar Ockelbo kommun då det utförs naturvårdsåtgärder i kommunen. Via projektet
ges det möjlighet att utföra åtgärder som gynnar naturvård och friluftsliv, som annars inte har kunnat utföras i brist på
resurser. Projektet möjliggör också att utbilda deltagarna för framtida arbete i gröna sektorn.

Vi kommer även att under projektets gång kontinuerligt inventera och bekämpa invasiva arter i kommunen.

Beskrivning av arbetsuppgifter inom projektet:

Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt,
inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden, samt bekämpning av invasiva arter.

Stor vikt kommer läggas vid att röja och underhålla befintliga och nya leder för att främja friluftslivet i kommunen.

Förväntad effekt för naturvården eller friluftslivet:

Lyfta statusen i kommunens natur & friluftsområden. Då det idag är ett eftersatt underhåll eller stagnering i utvecklingen på besöksmål
som t ex vandrings/skoterleder, vindskydd, spänger, igenvuxna sjöar & vattendrag. Genom projektet är målet att förbättra dessa områden,
samt bekämpning av invasiva arter i kommunen.

Ett hållbart arbetsliv

Projektet avslutas 2022-07-15, samverkansprojekt tillsammans med Samordningsförbundet Gävleborg

Projektet ett hållbart arbetsliv är ett projekt där Ockelbo kommun - arbetsmarknadsenheten i samverkan med socialförvaltningen är projektägare. Finansiär till projektet är samordningsförbundet Gävleborg.

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällslivet

Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.

Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.

Samverkansparter

Ockelbo kommun, Region Gävleborg - Ockelbo Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.