Ett Hållbart arbetsliv - Ockelbo

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällslivet.

Målgrupp
• Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.
• Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.

Samverkansparter
Ockelbo kommun, Region Gävleborg - Ockelbo Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Syftet med insats är:
• Att personer i insatsen uppnår ökad arbetsförmåga mot egen försörjning och ökad anställningsbarhet.
• Att utveckla formerna för samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen för insatser riktade till målgruppen för en sömlös rehabiliteringsprocess så att fler ges möjlighet till egen försörjning och/eller sysselsättning.
• Att genomföra en individinriktad insats som bygger på inriktningen SE/IPS för den identifierade målgruppen i Ockelbo kommun, för integration till arbets- och samhällslivet.

Mål
• Att tillhandahålla stöd för totalt 45 deltagare.
• Att minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller anställning.
• Att deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta.
• Att utbilda totalt 12 stycken medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i metod SE/IPS.
• Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metod Supported Employment/ Individual placement and support, ge stöd och individinriktade insatser för personer som lever med psykisk ohälsa för integration till arbets- och samhällslivet.

 

Målgrupp

• Målgrupp för insats är personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.

• Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykiskohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


Inom målgruppen finns både individer som är sjukskrivna och som inte är sjukskrivna. Individerna finns främst inom LSS, Socialpsykiatri, socialtjänst och Försäkringskassan men även inom Arbetsförmedlingen.

 

Samverkansparter

Ockelbo kommun, Region Gävleborg - Ockelbo Hälsocentral, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

 

Syftet med insats är:

• Att personer i insatsen uppnår ökad arbetsförmåga mot egen försörjning och ökad anställningsbarhet.

• Att utveckla formerna för samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen för insatser riktade till målgruppen för en sömlös rehabiliteringsprocess så att fler ges möjlighet till egen försörjning och/eller sysselsättning.

• Att genomföra en individinriktad insats som bygger på inriktningen SE/IPS för den identifierade målgruppen i Ockelbo kommun, för integration till arbets- och samhällslivet.

 

Mål

• Att tillhandahålla stöd för totalt 45 deltagare.

• Att minst 40% av deltagarna går vidare till sysselsättning, studier eller anställning.

• Att deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta.

• Att utbilda totalt 12 stycken medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i metod SE/IPS.

• Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.

Metod
Insatsens arbetssätt består av två parallella processer;
1. Individinriktad coaching-verksamhet i syfte att stödja individen närmare arbetsmarknaden.
2. Organisationsinriktad insats i syfte att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen och att genom utbildningsinsatser, riktade till medarbetare inom Ockelbo kommun, implementera arbetssätt och metod SE/IPS.

Individinriktad insats
Insatsen består av parallella stödprocesser med individuellt stöd av en Finsam-coach med en bas i grundprinciperna för SE/IPS.
Alla klienter som vill arbeta är välkomna, oavsett psykiatrisk diagnos, symtom, eller arbetslivserfarenheter. Insatsen bygger på service, egen drivkraft, hög tillgänglighet och flexibilitet. Medarbetare hos parterna aktualiserar ärenden för vidare remittering till insatsen genom Trisam i Ockelbo. Insats Ett hållbart arbetsliv blir en förlängning av Trisam. Finsam Coachen knyter kontakt med deltagare för information om möjlighet till att medverka i insatsen. När det är aktuellt och en arbetsplats har hittats för deltagare prövar vi arbetsträning max 3 månader för vidare utvärdering. Klientens önskemål och intressen är utgångspunkt i planeringen och valet av lämpligt arbete. Inriktning är den öppna arbetsmarknaden och bygger på individualisering. Målet är alltid ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Coachens roll är att knyta samman personens resurser vs arbetsgivarens behov med målet om ökad anställningsbarhet. Stor vikt läggs vid att bygga relationer med arbetsgivare.

Organisationsinriktad insats
Insatsen syftar till att implementera Supported Employment/IPS som metoden i kommunens ordinarie verksamhet samt att utveckla strukturerad samverkan för stöd till målgruppen. Implementering sker bl.a. genom att erbjuda medarbetare grundutbildning i Supported Employment/IPS metoden. Grundutbildningen genomförs av Activa och omfattar 4 dagars utbildning. Utbildningen kommer vara riktade till medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Ockelbo kommun men kan även omfatta medarbetare hos övriga parter, företrädesvis riktad till medarbetare inom primärvården. Målsättningen med att utbilda medarbetare under insatsperioden är en del av implementeringsplanen för att dels förankra arbetssättet under insatsperioden och dels för att på lång sikt utveckla det lokala stödet för målgruppen.

Styrgrupp för insatsen utgörs delvis av representanter från Mysam gruppen och som genom sin direkta delaktighet i insatsen ytterligare stärker förutsättningarna för att det lokala samarbetet utvecklas och upprätthålls

Projektägare
Ockelbo kommun - Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen

Finansiär
Samordningsförbund Gävleborg