Säkerhet & beredskap

Säkerhet & beredskap

När något händer

Kommunens krisberedskap

Utgångspunkten för kommunernas krishanteringsarbete regleras i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft 1 september 2006. Med en extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Säkerhetsarbetet syftar till att undanröja risker och minimera konsekvenserna om något inträffar. För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser så arbetar kommunen med Risk- och sårbarhetsanalyser. I dessa analyser tittar man på vilka risker som finns och vilka händelser som kan hända, och vad som kan bli konsekvenserna om någon av dessa händelser faktiskt inträffar.
Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns planer för hur dessa ska hanteras.
Det finns en övergripande krislednings- och informationsplan för hela kommunen och delplaner för olika förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, information och samordning med tydliga rutiner som kan följas i en krissituation.

Kommunens krisledningsorganisation

Vid en extraordinär händelse eller svår påfrestning för samhället kan kommunens krisledningsorganisation träda i funktion. Organisationen är reglerad i kommunens krislednings-och informationsplan.

Krisledningsnämnd

Kommunen har en krisledningsnämnd som kan sammankallas om en extraordinär händelse har inträffat eller hotar att inträffa. I Ockelbo kommun så är det kommunstyrelsens som är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden har större befogenhet enligt lag att fatta beslut i olika ärenden än vad kommunstyrelsen normalt har.

Ledningsgrupp

För det löpande arbetet under en extraordinär händelse bildas en ledningsgrupp där bland annat kommunchefen och förvaltningscheferna ingår. Det är ledningsgruppens ansvar att leda kommunens verksamhet under en extraordinär händelse.

Kontaktinformation

 • Mia Lindblom
  Beredskap/folkhälsosamordnare
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 97
  073-079 22 50
 • David Hedman
  Teknisk chef/Säkerhetschef
  816 80 Ockelbo
  0297-554 91
  073-726 29 75