Nu smälter snö och is

Uppdaterad information om översvämningarna

- nu finns sand och sandsäckar att hämta för de i akut behov

Uppdaterad information 24 april 2018:

Vattennivåerna fortsätter att stiga med 1-2 decimeter om dagen och förväntas göra så ända till helgen. Det förekommer också stora variationer i hur nivåerna stiger och när kulmen nås längs med åarna. Men mer vatten är att vänta de kommande dagarna.
Håll koll på Vattenwebben för att se hur just du påverkas.

Som fastighetsägare är man själv ansvarig för sin fastighet och det är viktigt att man ser om sitt hus nu. Ur ett försäkringsperspektiv är det viktigt att komma ihåg att varningar har utfärdats för vårfloden och att översvämningarna som nu väntar inte är hastigt uppkomna händelser vilket gör att egenansvaret är än större. Räddningstjänsten och kommunen har begränsade möjligheter att vara behjälpliga, men finns tillgängliga i största möjliga mån för råd och information.

Kommunen har också skaffat fram ett begränsat antal sandsäckar för den som är i akut behov av att skydda sin fastighet. Sandsäckarna finns att hämta via Välkomstcenter. Bakom arbetscentralen finns också sand att hämta för den som behöver. Det är uppmärkt för översvämningar.

Kommunen håller också på att sätta ihop en lista med frivilliga som kan stå till förfogande om det uppkommer akuta situationer. Den som är villig att hjälpa till i händelse av en kris kan anmäla sig till Kent Persson (kent.persson@ockelbo.se eller 070-414 14 25). Tanken är att äldre eller personer i behov av hjälp ska kunna begära hjälp från dessa frivilliga.

 

Uppdaterad information 23 april 2018:
SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden lokalt i Gävleborg. Den fortsatta snösmältningen innebär att vi har översvämningar i både de mindre och de medelstora vattendragen i vårt område, meddelar Gästrike Räddningstjänst.

Flödena förväntas också bli värre och nå kulmen framåt helgen. Men observera att stora lokala variationer förekommer. På SMHI:s sajt Vattenwebben kan man hålla koll på flödena och se hur läget förväntas utvecklas de närmaste dagarna.

Vattenwebben


När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag - detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i vårt område och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

Så förbereder du dig inför vårfloden

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i vårt område.


Lågt liggande områden i och omkring Ockelbo som riskerar samla vatten vid extrema nederbördssituationer.

Fastighetsägare - håll koll på läget och se över din beredskap

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Mer Information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på din säkerhet.

 • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på länsstyrelsens och kommunernas webbplatser. 
 • Ta reda på risken för översvämning där du bor 

(här finns en rapport med översvämningskarteringar utmed Testeboån).

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

 • Flytta undan känsliga föremål.
 • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
 • Kontrollera din försäkring.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Andra eventuella störningar vid översvämningar:

 • Risk för ras och skred vid stora översvämningar
 • Transportstörningar
 • Strömavbrott
 • Dricksvattnets kvalitet kan påverkas.

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag:

 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

 

Vänd dig till kommunen om du har frågor om risken för översvämning där du bor eller om du vill veta om det finns möjlighet att förebygga översvämning.

Mer information

Läs mer på: kommunens hemsida, länsstyrelsens, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.se och Krisinformation.se

 

2018-03-27
Texten uppdateras.