Kommunfullmäktige yttrade sig gällande dammar i Testeboån

Kommunfullmäktige i Ockelbo antog den 25 april sex yttranden gällande omprövning för moderna miljövillkor vid tre olika vattenkraftverk och dammar i kommunen. Bland annat vill en vattenkraftsägare riva ut dammen vid Masugnsdammen, som skulle innebära att den populära badplatsen försvinner.

Kraftverksägaren Nilsson Kraft AB har till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, ansökt om att riva ut Bresiljedammen och Masugnsfallets vattenkraftverk, samt miljöanpassa Åmots bruks vattenkraftverk. En utrivning av Masugnsfallets damm hade fått stora konsekvenser, då vattenspegeln nästan helt skulle försvinna och ersättas av en svagt strömmande forssträcka. Det skulle påverka hela landskapsbilden med dess badplats med sociala värden och den kulturhistoriska miljön.

Masugnsdammens badplats sommartid med badande människor vid bryggan

Masugnsbadet är en av Ockelbo kommuns populäraste badplatser.

Skylt där det står Naturstig 25KM

Över dammbron går en naturstig, Gästrikeleden och en cykelled.

Vill behålla vattenspegeln

Ockelbo kommun har under ett extrainsatt kommunfullmäktige antagit sex olika yttranden som lämnats in till domstolen. Bland annat föreslår man att det vid en utrivning av Masugnsfallets vattenkraftverk bör ställas krav på upptröskling och nivåhållande sjötröskel, för att behålla den vattenspegel vid dammen som idag möjliggör den populära badplatsen. I de olika yttrandena framförs det även att platsen har stora kulturhistoriska värden, vikten av friluftsliv, att det går en vandrings- och cykelled över dammen, samt att den har stor betydelse för hela bygdens näringsliv.

Tre av de yttranden som kommunfullmäktige antagit som sitt eget är framtagna av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Dessa gäller de tre olika vattenkraftverk och dammar med fokus på allmänna risker, hinder och frågetecken. Synpunkter har samlats in tillsammans med lokala föreningar, fastighetsägare och invånare genom möten som kommunen och Åmots byaråd haft i Åmot under mars och april månad. Under det första mötet bildades en gemensam arbetsgrupp för att tillsammans ta fram underlag till de olika yttrandena.

Fullmäktige antog även yttranden från utbildnings- och kulturnämnden, Föreningen Service & Handel i Ockelbo kommun samt näringslivsenheten och Gästriklands Besöksnäring Ekonomisk förening. 

Läs yttrandena nedan

Yttrande över omprövning för moderna miljövillkor vid Bresiljedammen i Åmot. (öppnas i nytt fönster)

Yttrande över omprövning för moderna miljövillkor vid Masugnsfallets vattenkraftverk. (öppnas i nytt fönster)

Yttrande över omprövning för moderna miljövillkor vid Åmots bruks vattenkraftverk. (öppnas i nytt fönster)

Yttrande från utbildnings- och kulturnämnden avseende omprövning av moderna miljövillkor, Masugnsfallets vattenkraftverk. (öppnas i nytt fönster)

Yttrande från Föreningen Service & Handel i Ockelbo kommun angående dammarna i Testeboån. (öppnas i nytt fönster)

Yttrande från näringslivsenheten i Ockelbo kommun och Gästriklands Besöksnäring Ekonomisk Förening angående vattenkraftverk i Åmot. (öppnas i nytt fönster)

Bakgrund

År 2020 antog regeringen Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP) som ska pågå mellan 2022 - 2037. Under denna tid ska ansökningar om moderna miljövillkor ges in till mark- och miljödomstolarna i Sverige. Planen berör dammar och anläggningar med tillstånd som inte beslutats med stöd av miljöbalken och som är 40 år eller äldre. Kraftverken påverkar vattenmiljöerna negativt och påverkar vandringsvägar för olika fiskarter. Vid en ansökan kan en kraftverksägare antingen miljöanpassa verksamheten och exempelvis skapa fiskvägar, eller ansöka om utrivning av vattenkraftverket.

Åtgärderna finansieras med hjälp av Vattenkraftens Miljöfond som finansieras av 9 svenska energibolag. Det har visat sig att många kratsverksägare i landet väljer att avsluta verksamheterna. I miljöbalken finns en paragraf om utrivning av damm som domstolen inte får neka tillstånd till enligt 11 kap. 19 §. Den enda möjligheten att förhindra en utrivning är att någon berörd fastighetsägare tar över verksamheten.

Du kan läsa mer om den nationella planen här (öppnas på havochvatten.se).

Pausade omprövningar

Den nya regeringen beslutade i december 2022 att pausa den nationella planen och skjuta fram tiden omprövningar som inte påbörjat med ett år. Detta gäller dock inte omprövningar som redan påbörjats, vilket bland annat gäller ägare till vattenkraftverk i Testeboån som lämnade sina ansökningar om moderna miljövillkor i september 2022.

Åmots bruksdamm med forsande vatten

Åmots bruksdamm ligger centralt inne i Åmot.

Bresiljedammen

Bresiljedammen vid sjön Bresiljan.

2023-04-26