Viktig information till företag

Viktig information till företag

Med hänsyn till de rådande omständigheter där covid-19 slår hårt mot vårt samhälle och där fler näringsverksamheter drabbas har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – VGS tillsammans med Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommun beslutat att:

Förfallodatum för nedan angivna fakturor kommer att senareläggas till den 30:e september 2020 för:

Avgifter som finns inom myndighetsutövningen för samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunerna. Det gäller avgifter för lantmäteriförrättningar, markupplåtelse på allmän platsmark, årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov och årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll.

- Genom att förlänga betalningstiden för dessa ärenden hoppas vi kunna bidra till likviditeten hos våra berörda företag under den tuffa period som vi nu befinner oss i, säger Yvonne Mickels, samhällsbyggnadschef, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

https://sandviken.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/vastragastriklandssamhallsbyggnadsforvaltning.4.195dd5bf960ef47f87fff155.html

Information från Verksamt

Verksamt.se har samlat information till företag om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. På deras hemsida kan du läsa bland annat:

 • Anstånd med betalning av skatt

 • Korttidspermitering införs

 • Finansiellt stöd från Riksbanken

 • Staten står för sjuklönekostnader

 • Karensavdraget slopar tillfälligt

 • Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg

 • Smittbärarpenning

 • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

Läs mer på verksamt.se

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17