Förhistorien

Stenålder

De äldsta spåren av mänsklig verksamhet i Ockelbo utgörs av sk trindyxor. Dessa stenyxor tillverkades genom bultning och knackning härrör från slutet och början av den yngre stenåldern dvs ca 4000-5000 år f.Kr. Vid den tiden stog havet ca 80 meter högre än idag och östra delen av landskapet var täckt av vatten.

Tidsavsnittet 4000-1800 år f.Kr. brukar kallas för yngre stenåldern. Också från denna tid finns en del fynd från Ockelbo. De vanligaste är olika typer av yxor som ovan, men även spjutspetsar och knivar av sten vilka, precis som trindyxorna, oftast hittats av en tillfällighet i samband med jordbruket.

Bronsålder

De enda säkra bronsåldersfynden från Ockelbo utgörs av två kvartspilspetsar funna vid Säbyggeby och på Killingholmen i södra Ycklaren. Det korta avståndet till havet under perioden  innebär att det är troligt att människor uppehållit sig i socknen under perioden trots att spåren efter dem är förvånansvärt få.

Järnåldern

De äldsta spåren av järnåldersbebyggelse härrör från den yngsta delen av järnålder, dvs vikingatiden (ca 800-1100 e.Kr.)
Den helt övervägande delen av alla fornlämningar i Ockelbo härrör från vikingatiden. Det är egentligen frå¨n den perioden som spåren efter bebyggelse blir så pass tydliga att det är möjligt att ge dem en någorlunda säker tolkning.. Spåren utgörs till största delen av gravfält, bestående av högar och stensättningar. Dessa gravfält är belägna i samma område som tidens jordbruksbygd och ligger ofta i direkt anslutning till de gamla boplatserna.