Bild över Rönnåsstugan

Slutrapport - Förstudie kring Rönnåsens friluftsområde

Förstudiens resultat och rekommendationer


Inledning

Lokalavdelningen Friluftsfrämjandet Ockelbo äger Rönnåsstugan och arrenderar marken där stugan står av Kopparfors AB. Övrig mark i Rönnåsens friluftsområde ägs av Kopparfors och ett mindre antal privata ägare. De flesta besökare kommer till Rönnåsen några gånger per år och besöksantalet är något större på sommaren och när det är barmark än på vintern. De snöfattiga vintrarna har inte gynnat skidanläggningen i området, men vindskydd och grillplatser är populära framförallt vintertid. Förstudien visar att Rönnåsen är ett mycket uppskattat som natur- och friluftsområde. Utifrån undersökning både bland intressenter och kommuninnevånare tolkar vi det som att de flesta önskar en bra balans mellan att bevara de unika naturvärdena i Rönnåsen samt att utveckla och underhålla området med förnuft.

 • Många önskar mer service och större utbud och det är projektets rekommendation att all utveckling som sker anpassas utifrån områdets naturvärden och kulturella prägel.

Insamling från områdets intressenter – markägare, kommun och föreningar

Under projektperioden har möten anordnats för att samla åsikter och diskutera Rönnåsen och de aktiviteter och verksamheter som finns i området. På grund av covid-pandemins restriktioner kring begränsat antal deltagare samt anpassning till olika intresseområden arrangerades separata möten med följande grupper:

 • Markägare
 • Ockelbo kommun
 • Föreningar

De parter och intressenter som verkar i Rönnåsen anser att samarbetet mellan de olika parterna fungerar bra. Det visar sig dock i diskussioner att det finns oklarheter kring ansvar och arbetsuppgifter när det gäller drift och underhåll vilket försvårar utvecklingen av området.

Det är oklart om det finns några avtal som reglerar arrende eller andra uppgörelser. De flesta överenskommelser som finns verkar vara muntliga.

 • Projektet rekommenderar en  genomgång av befintliga avtal och se till att ta fram avtal där det finns behov att reglera samarbetet mellan parterna.

I ett möte som arrangerades i Rönnåsstugan deltog följande:

 • Friluftsfrämjandet Ockelbo
 • Ockelbo Skoterklubb
 • Projekt Biking Gästrikland
 • Ulvsta vägarnas Samfällighetsförening
 • Föreningsalliansen Ockelbo

Projektet kontaktade även följande föreningar som inte hade möjlighet att delta i mötet:

 • Wij Bågskyttar Ockelbo
 • Ockelbo Brukshundsklubb

Föreningarna delar åsikten om att samarbetet mellan olika föreningar och övriga intressenter i Rönnåsen fungerar bra. Varje förening har aktiviteter på sina utvalda områden och upplever att det finns tillräckligt med utrymme för alla ska kunna utöva sina verksamheter utan att störas eller störa någon annan förening.

Insamling av synpunkter från kommuninnevånare

För att samla in synpunkter, behov och idéer från innevånarna i Ockelbo kommun kring Rönnåsen tog projektet fram ett frågeformulär som fanns tillgänglig som en digital enkät på kommunens hemsida och som ett frågeformulär i pappersformat. Frågeformuläret hade ett antal frågor med alternativa svar men det fanns även utrymme för att skriva egna idéer och synpunkter. Förstudien skedde anonymt och man behövde alltså inte skriva sitt namn på frågeformuläret.

Förutom på kommunens hemsida fanns frågeformuläret tillgängligt på några platser och för att sprida urvalet, för några utvalda grupper: 

 • Ockelbo bibliotek (postlåda för ifyllda frågeformulär) 
 • Servicepunkter i Åmot, Lingbo och Jädraås (postlåda för ifyllda frågeformulär) 
 • Skolelever i olika åldrar  
 • Pensionärer 
 • Nyanlända 
 • Personer med funktionsnedsättning 

Förankring och kommunikation

För att förankra förstudien och uppmuntra kommuninnevånarna att dela sina synpunkter marknadsfördes projektet i kommunens digitala kanaler. Bland annat spelades en kort video in med uppmaning till att bidra till insamlingen. Projektet beställde ett reportage av lokaltidningen Kuxabladet med bilder och intervjuer vid mötet med föreningar på plats i Rönnåsen. Reportaget publicerades i Kuxabladet nr 213 vecka 22.  Inslaget följdes upp av ett reportage på kommunens hemsida.

Sammanställning av insamlingen från innevånare

Efter insamlingens slut kunde projektet konstatera att de flesta även i de utvalda grupperna, valt att svara via enkäten på kommunens hemsida och inte via formuläret i pappersformat.

Resultatet blev enligt följande:

 • Svar via enkät på kommunens hemsida: 133
 • Svar via frågeformulär:  26
 • Totalt 159 svar

Av de personer som lämnade svar fördelades på följande kategorier:

 • Boende: 124
 • Fritidshusägare: 19
 • Turist/besökare: 16

Projektledaren har sammanställt alla svar och presenterat resultatet på ett överskådligt sätt för projektstyrgruppen samt ansvariga för besöks- och turistnäring i Ockelbo kommun. Sammanställningen finns bifogad till denna slutrapport.

Rönnåsstugan

Friluftsfrämjandet har under 75 år ägt och förvaltat Rönnåsstugan. Föreningen hade jubileums-firande i augusti 2021. Stugan är tillgänglig främst sommartid med caféverksamhet i egen regi eller i samarbete med kommunen och AME. Stugan hyrs även ut till möten och fester. Ockelbo kommun har under åren bidragit med att underhålla stugan t ex genom snöröjning och reparationer.

Undersökningen visade att de flesta som besöker Rönnåsstugan lockas av den vidsträckta utsikten över Ockelbo och många uppskattar också sommarcaféet i stugan. I möten med Friluftsfrämjandet och andrar intressenter konstaterar vi att även företag, föreningar och privatpersoner som hyr stugan för möten mm har ett önskemål om att kunna beställa lättare förtäring eller fika i stugan. Rönnåsstugans kök som används för caféverksamheten är inte godkänt för att laga och hantera mat. Köket och även andra utrymmen i stugan har omfattande renoveringsbehov. Projektets slutsats är även att det behövs en entreprenör eventuellt i samarbete med någon förening som driver caféet för att säkerställa en uthållig verksamhet och ett kvalitativt erbjudande. I samtal och möten med personer i besöksnäringen konstaterar vi att ett godkänt kök som uppfyller krav för livsmedels-hantering och matberedning för lättare förtäring är en förutsättning för att få en entreprenör eller förening intresserade av driva caféverksamheten.

 • Det finns ett starkt önskemål om att köket rustas upp samt att tillgänglighetsanpassa lokalen bättre. Projektet rekommenderar därför kommunen att om möjligt förvärva Rönnåsstugan och att renovera lokalerna till godkänd standard.

Vägar och underhåll

På uppdrag av Friluftsfrämjandet är det Ulvsta vägarnas samfällighetsförening som ansvarar för underhåll och snöröjning av vägen till Rönnåsen. Samarbetet fungerar enligt representanterna bra. Föreningen får ersättning från Friluftsfrämjandet men även från kommunen. Representanterna från vägföreningen anser att underhållet fungerar bra idag och att ersättningen är tillräcklig men tillägger att om belastningen på vägarna kommer att öka så kommer det är krävas mer underhåll.

 • Projektet rekommenderar att samarbetet utvärderas årligen för att kunna bevaka om besökarantalet förändras så att belastningen på vägarna ökar och ersättningen för underhållet behöver anpassas. En trend är att besökarna vintertid är något färre nu än tidigare samtidigt som antalet sommarbesökare har ökat.

Skidbacken, vindskydd och grillplatser

Skidbacken vid Rönnåsen är omtyckt av framförallt barnfamiljer eftersom backen är flack och lämpar sig bra för skid- och pulkaåkning för barn. Skidbacken och liftarna drivs av Friluftsfrämjandet som har anläggningen öppen under vintern beroende av snöförekomst. Anläggningen har bara varit öppet en kort period under vintern de senaste åren p g a snöbrist. Liftarna är mycket gamla och har stort renoveringsbehov. Både Friluftsfrämjandet och kommunen bedömer att liftarna är i för dåligt skick för att renoveras och en framtida fråga är om det ska investeras i en ny lift.

Vindskydden och grillplatserna vid Rönnåsen är välbesökta, speciellt vintertid. Det är framförallt barnfamiljer som använder rastplatserna som ligger i anslutning till skidbacken. Det är populärt att ta sig till Rönnåsen med skoter men de allra flesta åker bil. I området finns även en värmestuga och toaletter vilka endast är tillgängliga när anläggningen är öppen. Ett mindre antal skidor och skidutrustning finns att hyra.

 • Undersökningen visar att området kring skidbacken med vindskydd och grillplats är mycket populära och projektets slutsats är att många innevånare skulle uppskatta och välkomna en utbyggnad av området. Flera har uttryckt önskemål om tillgängliga toaletter även när anläggningen är stängd.

Aktivitetsområde för barn

Rönnåsen är generellt ett mycket uppskattat område för barnfamiljer.  Mullestigen i skogsbrynet med liten kåta och fem stationer med lekfulla aktiviteter nämns flera gånger i undersökningen. Tidigare erbjöd Friluftsfrämjandet barnverksamhet men inte under senare år. Det finns även ett nyanlagt område närmare bilparkeringen ”Äventyrsstigen” med hinderbana för barn.

 • I enkäten som användes i undersökningen fanns förslag till lekpark och cykelramper för barn som fick många röster. Projektets rekommendation är att området utvecklas med barnfamiljer som en viktig målgrupp.

Klapperstensfält och Björngrotta

I Rönnåsens friluftsområde finns även två välbesökta besöksmål, klapperstensfältet och björngrottan. Klapperstensfältet har en tillgänglighetsanpassad stig och ramp. Stigen ned till björngrottan är brant och bitvis svårtillgänglig. Under möten med markägarna framfördes farhågor för att någon besökare halkar  och skadar sig. Stigen behöver ses över, röjas och märkas upp.

 • Projektet rekommenderar därför att stigar och leder borde ses över ur ett tillgänglighets-perspektiv och att varningsskyltar sätts ut som informerar om branta och avancerade stigar. Även försäkringsfrågan behöver ses över t ex vem som har ansvar för grupper av besökare vid arrangemang mm.

Leder och stigar

Cykling som önskad aktivitet får höga poäng i insamlingen kring aktiviteter från allmänheten men även ett utegym. Det finns ett flertal uppmärkta stigar och leder för vandring och cykel i området runt Rönnåsen. Trenden visar tydligt att antalet både cyklister och vandrare har ökat. Projekt Biking Gästrikland som var ett besöksnäringsprojekt har under 2020 och 2021 haft en delaktivitet att kartlägga och skylta upp befintliga MTB-stigar för att öka tillgängligheten.

 • Undersökningen visar att det är många som tycker det är viktigt att det finns informativa skyltar och annan turistinformation även för vandrare.  Många anser att det är viktigt att ha tillgång till turistinformation och det är projektets förslag att skyltar och besöksmaterial ses över.
 • En bekymmersam utveckling är antalet fyrhjulingar som kör sönder den sårbara naturen runt stigarna har ökat. Flera mötesdeltagare menade att ytterligare åtgärder behöver genomföras för att hejda framfarten av fyrhjulingar i skogen. Projektet föreslår att kommunen ser om ytterligare åtgärder kan vidtas för att förhindra olovlig körning.

Övrig information kring Rönnåsen

Förslag kring naturreservat

Det finns ett förslag från Länsstyrelsen Gävleborg att skapa ett naturreservat av vissa delar av frilufts- och naturvårdsområdet vid Rönnåsen. Under förstudien kontaktades Länsstyrelsen för mer information. Under maj och juni inledde Länsstyrelsen en fas där markägarna kontaktades för att diskutera ersättning för mark som föreslås ingå i naturreservatet. Den mark som berörs är marken där Rönnåsstugan står samt området norr om stugan med tillgängliggjorda leder, barnområde och den östra branta delen som vetter mot klapperstensfält, björngrottan och vidare mot Högbacken. Ett naturreservat ses ytterligare kunna förstärka möjligheterna både för kommunen, markägare, destinationsbolag, företag och föreningar att marknadsföra Rönnåsen som ett natur- och friluftsområde som erbjuder attraktiva naturupplevelser både sommar som vinter.

 • Projektets slutsats är att naturreservatet välkomnas av såväl markägare, intressenter och innevånare. Fortsatt kontakt med Länsstyrelsen är nödvändig för att följa utvecklingen kring planerna och förslaget kring naturreservatet. Speciellt markägarna uttrycker behov av större tydlighet i vilka regler och begränsningar som reservatet kommer att innebära.

Förslag till handlingsplan och nästa steg

Utifrån genomförd analys och utvärdering föreslår projektet en handlingsplan och ger följande rekommendationer:

Aktivitet/Åtgärd:

 • Ockelbo kommun och Föreningsalliansen tar initiativ till att diskutera med Friluftsfrämjandet kring Rönnåsstugans framtid och verksamhet. Det är projektets rekommendation att Ockelbo kommun om möjligt förvärvar Rönnåsstugan för att säkerställa drift och underhåll. Kommunen bör säkerställa att Friluftsfrämjandet även i framtiden kan bedriva sin verksamhet i stugan t ex genom arrende.
 • Se över förekomsten av avtal mellan berörda parter i Rönnåsen och samla dessa med mål att ingå nya avtal med tydliga ansvarsområden och åtaganden.
 • Skapa en Rönnåsengrupp med ingående parter i syfte att säkerställa underhåll, investeringar och utveckling av Rönnåsen. Ansvarig sammankallande utses som arrangerar kontinuerliga träffar.
 • För att stärka besöksnäringen i Ockelbo bör Rönnåsengruppen undersöka marknaden och skapa goda samarbeten med destinationsbolag, företag och föreningar i Ockelbo och Gästrikland som är intresserade av att skapa kvalitativa erbjudanden och arrangera aktiviteter i Rönnåsen.
 • Gruppen bör även ge förslag till hur parterna kan marknadsföra Rönnåsen som natur- och friluftsområde och se möjligheter att samverka med andra parter för att utnyttja andra nätverk och kanaler.
 • Rönnåsengruppen ska med utgångpunkt från förstudiens resultat ta fram en handlingsplan med förslag till vilka områden som ska prioriteras när det gäller utveckling.
 • Möte för att fatta beslut om handlingsplanen. Beroende av förslag till investeringar och åtgärder sammankallas berörda beslutsfattare.
 • Eventuellt ansöka om medel för att upprätta nytt projekt för att genomföra åtgärder enligt fattade beslut.
 • Årlig utvärdering av samarbetet rekommenderas och återkoppling till kommunen och Föreningsalliansen.

Författat av:
Projektledare Katarina Hansson
Handledare Lena Hammarlund

2021-12-15