Välkommen som hyresgäst hos Ockelbogårdar!

Detta är viktig information till dig som flyttar in i en lägenhet hos oss:

Hyresavtalet - ett värdepapper
Den som står för hyresavtalet ansvarar för att hyran betalas och för eventuella skador som kan ha uppstått i lägenheten under avtalstiden.

Avtalstiden
Hyresavtalet löper från det datum avtalet tecknas och tills vidare. Du som är hyresgäst har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdagen. Uppsägningen ska göras skriftligt för att vara giltig.

Nycklar
När du flyttar in i lägenheten ska du erhålla lägenhetsnycklar. I vissa fall ingår andra nycklar med, t ex förrådsnycklar, tvättstugenycklar och garagenycklar. Dessa kvitteras ut på en separat nyckelkvittens som sparas med avtalet.

Besiktningsprotokoll
Vid inflyttning får du en kopia av det senaste besiktningsprotokollet för lägenheten. Om du vid inflyttningen finner skador som är anmärkningsvärda är det viktigt att du noterar dessa och kontrollerar mot besiktningsprotokollet. Protokollet lämnas till Ockelbogårdar inom åtta vardagar från avtalsdatum.

Städbesiktning
Om din lägenhet har varit tom så har lägenheten städbesiktats. Men om avtalet för avflyttande hyresgäst upphör att gälla den sista och ditt hyresavtal börjar gälla den första nästföljande månad så är det upp till dig att godkänna städningen. Om du har anmärkningar på städningen så är det viktigt att du kontaktar oss omedelbart och att du inte börjar flytta in i lägenheten.

Hemförsäkring
I händelse av t ex brand eller inbrott är du skyldig att själv stå för alla kostnader vid eventuella skador på dina tillhörigheter i lägenheten eller tillhörande utrymmen, exempelvis förråd.Det kan också bli mycket kostsamt för dig om t ex diskmaskinen går sönder och orsakar översvämning.Det är därför viktigt att du har tecknat en hemförsäkring. Den ger ett bra skydd om något skulle hända och den omfattar alla familjemedlemmar.

Adressändring/flytt av telefon
Du har väl kommit ihåg att ändra adress? Du kan gå in på http://www.skatteverket.se/flyttanmalan och göra dina ändringar. Och glöm inte att flytta med telefonen om du har ett fast abonnemang!